Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štúdium kryštalinika a kvartérnych sedimentov v Žiarskej doline

Oboznámenie sa s geologickými lokalitami v Žiarskej doline, Západné Tatry

17. jún, 2013

 

     Pri turistickom výstupe Žiarskou dolinou na Žiarsku chatu lokalizovali sme niekoľko zaujímavých geologických lokalít. Keďže je však oblasť dosť vzdialená, nepredpokladáme, že ju v budúcnosti navštívime.

     Jednotlivé lokality uvádzame postupne.

 

1.) baňa Žiar (Medvedia štôlňa)

     Na začiatku doliny, asi 200 m nad parkoviskom, na ľavom brehu potoka, nachádza sa stará banská štôlňa (dnes expozícia, štôlňa je verejnosti prístupná ako múzeum), pomenovanie Medvedia štôlňa asi nezodpovedá archívnym záznamom. Na základe informácií prevádzkovateľa tu bolo ťažené zlato z pyritovej rudy.

     Štôlňa je založený v amfibolických horninách tatrika a predpokladáme, že tu bola ťažená železná ruda charakteru pyritového-chalkopyritového zrudnenia v amfibolitoch.

     Prezreli sme objekt, nenašli sme žiadne pozostatky po halde. Na základe informácií od prevádzkovateľa sa tu ädajne halda nenachádza, mohla byť rozvezená pri stavbe asfaltovej cesty v Žiarskej doline, údajne sa v oblasti nachádzajú tri štôlne, jedna na ľavej strane potoka bližšie k parkovisku, jedna na pravej strane vyššie dod prístupnej štôlne. Mapa banských diel o žiadnych štôlňych okrem jednej nepojednáva. Taktiež sa údajne štôlne nachádzajú i v susedstve smerom na Račkovu dolinu, banská mapa však žiadne štôlne neuvádza.

     Prezreli sme niekoľko vzoriek amfibolických hornín z okolia, nezaznamenali sme žiadne zrudnenie, okrem vysokého výskytu nátekov limonitu.

 

2.) sklané masívy nad cestou, oproti Medvedej štôlni

     Na pravej strane potoka, oproti objektu Medvedej štôlne, nachádza sa vyrúbaný les a rúbanisko, kde vystupujú skalné masívy. Oblasť sme neštudovali, k zloženiu sa bližšie nevyjadrujeme.

 

3.) Žiarska dolina, Vodopád a okolité skaly, zárez cesty

     Na ľavej strane doliny, asi 0,5-1 km vyššie do doliny, nachádza sa niekoľko zaujímavých geologických útvarov, ktoré sú vhodné na odber a na štúdium vzoriek. Jedná sa o niekoľko vysokých skalných zárezov, skál, a o asi 10 m vysoký vodopád, ktorý tečie po skalnom masíve.

     Prezreli sme množstvo vzoriek, ktoré zodpovedajú svorom až svorovým rulám.

 

4.) Žiarska dolina, zárez novej cesty

     Na ľavej strane doliny, za prudkou zátačkou starej asfaltovej cesty, budujú nový úsek novej cesty na Žiarsku chatu. Jedná sa o úsek asi 500 m dlhý. Keďže je cesta vedená tesne pri svahu nad potokom, nachádza sa tu množstvo zárezov, niektoré sú aj cez 10 m vysoké alebo aj cez 50 m dlhé. Prezreli sme postupne všetky zárezy od hornej časti smerom dolu.

     V niektorých zárezoch vystupujú kvartérne sedimenty morén, zaznamenali sme veľké obliaky balvany granitoidov. V dolnej časti vystupuje súvrstvie svorov, svorových rúl a kryštalických bridlíc. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek.

     Táto lokalita je veľmi vhodná na štúdium kryštalinika Západných Tatier.

     Novobudovaná cesta je sypaná hlavne z bazaltov z Malužinského lomu, menej sa tu nachádzajú triasové karbonáty. Odobrali sm i niekoľko vzoriek z cysty, kde sme zaznamenali okrem bazaltov a karbonátov i baryt, chlorit, epidot.

     Lokalitu odporúčame v budúcnosti tak do dvoch rokov navštíviť.

 

5.) skalné masívy v hornej časti doliny pod chatou

     Smerom k chate prechádza charakter krajiny do vysokohorského, lesy postupne ubúdajú a začína kosodrevinový porast. Vyskytujú sa tu hojne kvartérne sedimenty, úsypy, sute, a pôvodný zvetraný kryštalický masív. Z oblasti sme neodobrali žiadne vzorky.

 

6.) sedimenty horského potoka

     V celej dĺžke Žiarskej doliny vystupujú v koryte potoka veľké balvany hornín kryštalinika.

 

Záver

     Dolina Žiarskeho potoka predstavuje oblasť, kde sa nachádzajú významné geologické lokality a preto ju odporúčame na štúdium i na niekoľko dní.