Jdi na obsah Jdi na menu
 


Železník, výskyt magnetitového zrudnenia

Metamorfovaná Fe mineralizácia

 (Veľká Hradná)

výskyt na vrchu Železník, k. označená ako Lieštiny, SV od k. Inovec, neďaleko prame´ňa Hradňanského potoka

- kryštalinikum, amfibolické horniny

     V amfibolických horinách katazonálne metamorfovaného kryštalinika vyskytuje sa bezvýznamné ložisko metamorfovaných oxidických Fe rúd. Magnetitová mineralizácia je vyvinutá v podobe nepravidelných akumulácií, viazaných na amfibolické šmuhy tesne na kontakte drobných telies amfibolitov a svorových rúl. Väčšinou sa jedná o magnetitovo-amfibolické agregáty, iba ojedinele sa našla asi 40 cm mocná poloha takmer čistého magnetitu.

    Charakter týchto akumulácií nie je celkom jednoznačný, jedná sa pravdepodobne o metamorfované magnetitovo-amfibolické alebo magnetitovo-pyroxenické (bez reliktov) vylúčeniny v pôvodnom lamprofýre intrudujúcom do okolitých hornín. Pôvodná mineralizácia bola zrejme sedimentárno-exhalačného typu.Obsah Fe takmer v čistej magnetitovej rude je asi 55-60%.

     K hlavným minerálom patrí magnetit, hedenbergit, hastingsit, k sprievodným minerálom feroaktinolit, aktinolit, diopsid, kremeň, albit, ortoklas, kalcit, stilpnomelan, klinozoizit, hematit, akcesoricky sa vyskytuje zirkon, titanit, fluorapatit, pyrit.

     Výskyt bol známy pravdepodobne už v druhej polovici 19. st., čoho dôkazom sú stopy po kutacích prácach.

pyrit (sírnik Fe)

- ojedinelý, produkt lokálnej pyritizácie v amfibolitoch.

magnetit (kysličník Fe)

- ojedinele tvorí takmer čisté kryštalické agregáty s veľkosťou zŕn 0,2 mm, častejšie magnetitovo-amfibolické agregáty, kde je zastúpený vo forme mikroskopických zŕn uzavretých v amfiboloch, a ako výplň medzi zrnami minerálov horniny.

martit (odroda minerálu magnetitu)

- v podstate zmesný agregát magnetitu a spekularitu, spekularit vzniká procesom martitizácie z magnetitu.

spekularit (tvarová odroda minerálu hematitu, kysličník Fe v modif. alfa)

- tvorí miestami až 2-3 mm mocné žilky v magnetite.

amfiboly

hedenbergit, hastingsit, aktinolit, feroaktinolit

- miestami tvoria takmer monominerálneagregáty alebo agregáty spolu s magnetitom na kontakte amfibolitov a svorových rúl. V amfibolitoch spessartitového charakteru sa vyskytujú ojedinele až do 8 cm veľké idiomorfné sýtozelené stĺpčekovité kryštáliky.

kremeň (kysličník Fe vmodif. alfa)

- tvorí ojedinele žilky až 0,5 m mocné, v amfibolitoch i vo svorových rulách.

 

Považský Inovec, Fe zrudnenie na lokalite Železník

09. jún,  2009

     Pri prechode Inoveckým pohorím z Trenčinaskeho Jastrabia do Selca navštívili sme niekoľko lokalít s výskytom Fe mineralizácie, ktoré postupne charakterizujeme:

Železník, výskyt magnetitového zrudnenia

- po dôkladnej priehladke širšej oblasti nenašli sme takmer židnae náznaky banských kutacích prác (v oblasti je veľa výrubov lesa, veľký neporiadok, všetko je zarastené). Našli sme niekoľko zaujímavých terénnych jám, ktoré však patria pravdepodobne pozostatkom vývratov starých stromov. Našli sme len jednu niekoľko desiatok m dlhú plytkú rovnú ryhu (prieskumné práce?), na jej konci sa nachádza slama, smetisko?, na druhom väčšia halda (pravdepodobne bez kameňa, tvorwená len hlinou z ryhy). Okolo ryhy je niekoľko menších haldičiek. Pod veľkou haldou sme našli niekoľko veľkých vzoriek magnetitu a amfibolitickej horniny.