Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minerály mylonitov

Mineralizácia mylonitov

     Pásmo mylonitov, vystupujúce v zlatnícko-hrádockej tektonickej násunovej línií  Seleckého a Bojnianskeho bloku vystupuje v šírke až 2 km, a v dĺžke od Zlatník, cez Panskú Javorinu až po Hrádok.

     Pásmo mylonitov sme zaradili do Bojnianskeho bloku Považského Inovca, budeme ho však pravdepodobne musieť preradiť do Seleckého bloku. Pásmo mylonitov je tvorené silne mylonitizovanými a tektonicky drvenými horninami kryštalinického obalu.

     Horniny makroskopicky pripomínajú svory, ruly, hrubozrnné pegmatity. Štruktúra hornín je silne drvená, hrubozrnná až hrubobrekciovitá.

     Z minerálov je veľmi zaujímavý výskyt sľúd, živcov, kremeňa a ostatných minerálov. Tieto minerály vznikli pravdepodobne pri tektonickom pohybe po násunovej líiní počas samotnej regionálnepoklesovej metamorfózy kryštalinika.

muskovit

- veľmi hojný minerál, tvorí jednak základnú horninovú zložku, ale i veľké bohaté agregáty v miestach silných prejavov mylonitizácie a drvenia. Veľkosť agregátov v asociácií s kremeňom a živcami  dosahuje i niekoľko cm. Agregáty tvoria silne poprehýbané a drvené lupienky a bohaté akumulácie jemnejších šupiniek. Farba je výrazná sivá, striebristá.

biotit

- menej hojný minerál, tvorí menšie bohaté agregáty v miestach silných prejavov mylonitizácie a drvenia. Veľkosť agregátov v asociácií s kremeňom a živcami dosahuje až 1-2 cm, agregáty sú menej poprehýbané, veľkolupenité. Farba je tmavosivočierna., lesk slabší perleťový. Biotit je silne rozložený, chloritizovaný.

živce

- zastúpený pravdepodobne albit a mikroklin, živce tvoria masívne štiepne závalky až jemnozrnné monominerálne agregáty v asociácií s kremeňom a sľudami. Za čerstva sú lesklé, hlavne na štiepnych plochách, časom slabo lesklé, farba biela, špinavobiela až žltkastohnedastá.

kremeň

- zastúpený ako základný horninotvorný minerál, v silne drvených zónach v masívnych agregátoch a závalkoch až niekoľko cm veľkých. Je sivej až špinavobielej farby, ojedinele až tmavosivý až čierny, za čerstva silne sklenne lesklý.

turmalín

- pravdepodobne skoryl, tvorí závalky až 1-2 cm veľké, v silne mylonitizovaných a drvených zónach, agregáty sú mikroskopicky zložené z paralelných dlhostĺpčekovitých kryštálikov. Je krehký, štiepateľný až rozpadavý, čiernej farby a za čerstva má silný sklený lesk. Vyskytuje sa v asociácií živcov a kremeňa, menej muskovitu.

     Medzi ostatnými minerálmi je veľmi hojný chlorit, limonit, zaznamenali sme i almandin (pravdepodobne ako horninotvorný minerál, ktorý nesúvisí s procesom mylonitizácie), ktorý bližšie necharakterizujeme.