Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pezinský rudný obvod, Nádej, Kristína, Rýhová

Mineralizácia metamorfovaná pyritová, pôvodne exhalačno-sedimentárna

 

- kryštalinikum, fylity

     Ložisko bolo nafárané štôlňou Rýhová, má podobu ložných žíl s impregnačnými zónami v biotitických a grafitických fylitoch, ktoré tvoria vložky v amfibolitoch. Kremenno-grafitovo-pyritová ruda je v priamom styku s výbežkom muskoviticko-biotitického granitu. Na východe je ložisko tektonicky porušené.

(mineralogicko-paragenetické pomery sú uvedené u ložiska Ferdinand-Karol)

 

výskyt v Hrubej doline asi 1 km JV od ložiska Augustín pri k 355 na pravej strane potoka oproti ložisku Rýhová

     Štôlňa Bezmenná na pravej strane potoka niekoľko m od štôlne Rýhová nafárala zrudnenie v amfibolitoch.

 

Mineralizácia hydrotermálna Sb

 

     Na ložisku Rýhová je zaznamenaný berthierit, tvorí hniezda, v asociáciís arzenopyritom.

ortuť (prvok, Hg)

- tvorí ojedinelé kvapôčky v grafitickej hornine v štôlni Rýhová. Vyskytuje sa ako hypergénny produkt rozkladu primárneho minerálu s obsahom Hg (cinnabarit, tetraedrit?).

 

Mineralizácia metamorfovaná pyritová, pôvodne exhalačno-sedimentárna

 

     Na ložiskovom výskyte Nádej vystupujú menšie rudné šošovky.

     Na ložiskovom výskyte Kristína vystupujú malé rudné šošovky, ktoré sú pre silnú pyrotinizáciu rúd nebilančné.

 

výskyt asi 400 m na juh dolu potokom

     Na ložiskovom výskyte Michal bolo nafárané štôlňou Michal zrudnenie, ktoré vystupuje v amfibolitoch v styku so svormi a svorovými rulami.

 

Mineralizácia hydrotermálna Sb

 

     Bezvýzmamné prejavy Sb zrudnenia sa vyskytujú v produktívnej zóne ložísk Kristána a Nádej.