Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pezinok, kameňolomy

Štúdium v lomoch Hrubej doliny, Pezinok

25. august, 2010

     Veľký lom sme navštívili spolu s p. Šimkom niekedy v roku 1990, kde sme náhodne zozbierali niekoľko vzoriek, z ktorých zaujímavý bol veľký klencový kryštál dolomitu (kalcitu?)

     Najskôr sme celý lom prezreli a potom sme začali štúdium a zber vzoriek.

     V ľavej časti hornej etáže sme prezreli veľkú haldu, ktorá sa nachádza pod súvrstvím staropaleozoických fylitov s výskytom pyritu. Odobrali sme množstvo vzoriek sericitických i grafitických fylitov, zaznamenali sme i vápence jury a kremence triasu, z minerálov pyrit, karbonát, kremeň, grafit, zhotovili sme niekoľko fotografií sekundárnych minerálov, ktoré vznikajú zvetrávaním pyritových polôh priamo v profile. V strede sa nachádza zaujímavý vrstevný sled, v podloží vystupujú obalové mezozoické horniny tatrika, v nadloží poloha grafitických a sericitických fylitov. Vľavo v podloží sa vyskytujú jurské vápence, od nich vpravo kremence, zasa od nich vľavo vápence. O tomto slede sa zmienime podrobnejšie v práci. Ešte viac vpravo sa vyskytuje poloha vápencov so zaujímavým hranolovitým rozpadom (jurské), nad nimi leží sled fylitov staropaleozoika. V suti sme zaznamenali pekníé veľké kusy limonitu (zvetrávanie pyritových polôh). Celkom vrpavo sme odobrali vzorky jurských vápencov, podstatne svetlejších farieb, s vrstvičkovitou textúrou, so žilami sedimentárneho kalcitu. Úplne vpravo je strelnica, kde sme sa nedostali.

     Dolnú etáž sme študovali len náhmatkovo, zaujala nás vklínená horizontálna poloha bridličnatých čiernych vápencov (jura). Inak je celé dolné podložie budované súvrstvím jury.

     Z minerálov sme zaznamenali kalcit, ale biedne výskyty, zaujímavé sú nálezy vápencov s mastencom, sericitiom či glaukonitom?

     Menší lom č. I sme neštudovali, nakoľko je silne zarastený.

     Menší lom č. II sme prezreli, je budovaný triasovými kremencami. Odobrali sme niekoľko vzoriek kremencov a zaznamenali sme i početný výskyt hydrotermálnych žíl kremeňa, bez rudnej mineralizácie.

 

Pezinok, Hrubá dolina, kameňolom

13. júl, 2011

     Navštívili sme posledný kameňolom od Pezinku, cestou smerom na Babu, nachádzajúci sa po pravej strane cesty.

     Kameňolom je vo vstupnej časti silne zarastený a vstup možno ľahko prehliadnuť.

     Kameňolom je okolo 150 m veľká a do 40 m vysoký, už silne zarastený a zasutený, miestami má vyvinutý kamennú suť, kde je veľmi dobré podmienky na štúdium vzoriek.

V kameňolome na základe geologickej mapy vystupuje súvrstvie Borinkovských vápencov (jura). Odobrali sme veľké množstvo vzoriek, z ktorých sme zaznamenali masívne sivé ž tmavosivé vápence, ojedinele svetlé špinavobiele vápence, zaznamenali sme i niekoľko vzoriek pieščitých jemnozrnných zlepencov, pomerne ľahko rozpadavých.

     Lokalita je veľmi zaujímavá mineralogicky, vyskytuje sa veľmi hojne kalcit, ktorý tvorí masívne až veľmi jemnozrnné žily a polohy, v ktorých sa vyskytujú jemnekryštlické drúzy, kryštáliky sú ojedinele i do 5 mm veľké, kopijovité, svetlohnedastej farby, miestami silne sklenne lesklé. Zaznamenali sme i jemnevrstvičkový sedimentárny kalcit, prevažne bielej farby, striedajúce sa so svetlohnedastými vrstvičkami, má len slabší sklenný lesk. Na lokalite je vyvinutá i limonitová mineralizácia, limonit sa vyskytuje veľmi hojne v jemných závalkoch, povlakoch, je okrovožltohnedej až žltohnedej farby, ojedinele je hnedý, vždy zemitý a bez lesku, často sa vyskytujú i tmovooceľovočierne povlaky a poprašky kysličníkov Mn.

Záver

     Lokalita je veľmi zaujímavá a odporúčame ju na štúdium.