Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové Mesto nad Váhom, prehľad lomov, hlinísk, tehelní, štrkovní...

V tomto prehľade sa venujem výlučne stručnej charakteristiky všetkých lokalít v okolí Nového Mesta, kde sa vykonávala akákoľvek ťažba (kameň, hlina, štrk). Zahrnul som sem lokality severného výbežku Čachtických Karpát a lokality v severnej časti Podunajskej nížiny.

     Každú lokalitu stručne charakterizujem, pridávam základné informácie a fotografiu.

(táto práca nie je mineralogicko-stratigrafického charakteru, nakoľko to nedovoľuje nedostatok miesta)

 

Prehľad kameňolomov

(mezozoikum Čachtických Karpát)

 

Nové Mesto nad Váhom, kameňolom v záhradkovej osade pri Vápenke

Kameňolom sa nachádza vpravo od asfaltovej cesty do Čachtíc, za objektami Štátnych majetkov, asi 150 m od cesty, je veľmi ťažko viditeľný, je asi 50 m veľký a výška profilu nepresahuje 15 m. V lome sa ťažil kameň pre potreby výstavby cesty z Nového Mesta do Čahctíc a pri výstavbe Vážskeho kanála. Pre štúdium je absolutne nevhodný, nakoľko je značne zasutený, zarastený a profil je veľmi zvetraný.

     Profil lomu je budovaný oponickými triasovými vápencami, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu.  Z minerálov sme na lokalite zaznamenali výskyt dendritov wadu, v triasových vápencoch pomerne pekné kryštáliky priezračného kalcitu, ktorý sa vyskytuje  v dutinách hornín.

Nové Mesto nad Váhom, kameňolom Zongor

Kameňolom sa nachádza SZ od mesta v masíve Salašiek. Je veľký, trojetážový. V lome sa ťažil kameň prevažne pre miestnu vápenku, menej na stavebné účely. Kameňolom je vhodný na štúdium.

     Profil lomu budujú prevažne wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity, v tretej etáži vystupuje antiklinála hlavných dolomitov a oponických vápencov (trias). Z minerálov sa vyskytuje wad, kalcit a pekné sintre.

Nové Mesto nad Váhom, kameňolom Vápenka

Kameňolom sa nachádza SZ od mesta v masíve Salašiek, vľavo od lomu Zongor. Je to prvý kameňolom, ktorý bol otvorený pre potreby miestnej vápenky. V lome sa ťažil kameň prevažne pre miestnu vápenku, menej na stavebné účely. Kameňolom nie je vhodný na štúdium, profil je silne zarastený.

     Profil lomu budujú wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity. Z minerálov sa vyskytuje wad, ojedinele kalcit.

Nové Mesto nad Váhom, lomy Hájnošová

Prvý lom, ešte do polovice rokov 70.-tich bol pomerne veľký, okolo 50 m a do 5 m vysoký, nachádzal sa hneď pred vrcholom asfaltovej cesty po ľavej strane smerom do Bziniec. V súčastnosti je kameňolom zavezený smeťami, rekultivovaný, zarastený, len na dvoch miestach vystupujú malé pozostatky profilu, na štúdium nevhodné.

Druhý lom nachádza sa za vrcholom asflatovej cesty po ľavej strane smerom do Bziniec. Jedná sa o pozostatky ťažobnej steny hneď pri ceste, niekoľko desiatok metov dlhé a do 5 m vysoké. Kameňolom je na štúdium čiastočne vhodný, je však silne porastený drevinami.

     V minulosti slúžili lomy pre potreby výstavby cestnej komunikácie Nové Mesto nad Váhom - Bzince pod Javorinou, neskôr ako zberná jama smetiska.

     Profily lomov budujú weternsteinské vápence, menej dolomity, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu. Z minerálov sme zaznamenali wad a kalcit.

Tretí lom sa nachádza pri ceste zo Bziniec popod Hájnošovský kopec, vedľa cesty, je do 15 m dlhý a do 3 m vysoký, na štúdium absolutne nevhodný, je silne zarastený.

     V minulosti slúžil lomy pre potreby výstavby cestnej komunikácie Nové Mesto nad Váhom - Bzince pod Javorinou.

     Profily lomov budujú jurské vápence s rohovcami (Hrušovská skupina). Z minerálov sme zaznamenali  kalcit.

Nové Mesto nad Váhom, lom Mnešice cintorín

Kameňolom sa nachádza vpravo od miestneho cintorína v Mnešiciach. V podstate sa jedná o tri lomy, nachádzajúce sa vedľa seba. 

Prvý lom je do 50 m dlhý a do 15 m vysoký. Je menej zarastený, na štúdium nevhodný.

Druhý lom je do 80 m dlhý a do 15 m vysoký, silne zasutený a zarastený, profil vystupuje len v útržkoch, na štúdium je absolutne nevhodný. (lom sme našli náhodne po 34. rokoch zberateľskej činnosti, po komplexnej obhliadke širšej oblasti).

Tretí lom je do 15 m dlhý a do 5 m vysoký, pekne zachovaný, na štúdium vhodný.

     V lomoch sa ťažil kameň pre potreby výstavby Vážskeho kanála.

     Profily lomu budujú prevažne wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu. Z minerálov sme zaznamenali kalcit.

Nové Mesto nad Váhom, lom Mnešice Búdy

Kameňolom sa nachádza v masíve vrchu Turecko nad elektrárňou. Je do 100 m dlhý a do 15 m vysoký, silne zasutený a zarastený, profil vystupuje len v útržkoch v hornej časti, na štúdium je čiastočne vhodný. V lome sa nachádza úkryt z II. svetovej vojny.

     V lome sa ťažil kameň pre potreby výstavby Vážskeho kanála.

     Profil lomu budujú prevažne wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu. Z minerálov sme zaznamenali kalcit a pekný wad.

Nové Mesto nad Váhom, lomy Mnešice Prepadliská

Kameňolomy sa nachádzajú vpravo od cesty do Dolného Sŕnia.

Prvý lom je do 30 m dlhý a do 15 m vysoký. Je menej zarastený, na štúdium nevhodný.

     Profil lomu budujú  konglomeráty eggenburgu.

Druhý lom je do 80 m dlhý a do 10 m vysoký, silne zasutený a zarastený, na štúdium nevhodný.

          Profil lomu budujú prevažne wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu. Z minerálov sme zaznamenali kalcit a wad.

     V lomoch sa ťažil kameň pre potreby výstavby Vážskeho kanála.

Tretí lom je do 10 m dlhý a do 3 m vysoký, zarastený, na štúdium nevhodný.

     V lomoch sa ťažil kameň pravdepodobne pre potreby regulácie riečky Klanečnice(?).         

     Profil lomu je silne zkrasovatený a zvetraný. Je budovaný prevažne konglomerátmi eggenburgu, z mineralogickej stránky je lokalita veľmi zaujímavá výskytom kryštálov a bohatých drúz kalcitu, krásnych agregátov sintrov.

Nové Mesto nad Váhom, lom Suchdol  

Kameňolom sa nachádza v masíve pod zahradkovou osadou nad Kačabarom. Je do 10 m dlhý a do 4 m vysoký, silne zasutený a zarastený, profil vystupuje len v útržkoch.

     Profil lomu budujú prevažne wetternsteinské triasové vápence, menej dolomity, v nadloží vystupujú konglomeráty eggenburgu.

 

Prehľad hlinísk a tehelní 

(kvartérne sedimenty najsevernejších výbežkov Podunajskej panvy)

 

Nové Mesto nad Váhom, teheľňa Mnešice

Bývalá teheľňa Mnešice predstavuje objekt niekoľkých teheľní, ktoré sa nachádzali v oblasti od Mnešického cintorína až po hydroelektráreň. Bolo tu niekoľko ťažobných profilov, dve pece, sušiareň, sklad. V súčastnosti sa z objektov zachovalo už len pramálo, je prístupných niekoľko profilov v sprašiach.

Nové Mesto nad Váhom, teheľňa Lányi

Bývalá teheľňa Lányi predstavuje objekt teheľne, ktoré sa nachádzala v oblasti dnešnej IV. Základnej školy. V súčastnosti sa z objektov zachovalo už len pramálo, je prístupných niekoľko profilov v sprašiach.

 

Prehľad štrkovní 

(kvartérne sedimenty nivy rieky Váh)

 

Nové Mesto nad Váhom, štrkovňa Zelená Voda

Veľkokapacitná štrkovňa sa nachádza V od mesta smerom k Beckovu. Ťažobné jamy, postupne zaliate vodou Váhu dnes predstavujú rekreačnú oblasť Zelená Voda, v niektorých jamách sa ťaží dodnes, je tu množstvo zaujímavých profilov, vhodných  a štúdium.

     Po litologickej stránke sú štrky zastúpené hlavne mezozoikom (vápence, slieňovce, pieskovce, kremence), kryštalinikom (granodiority, pararuly, amfibolity) a mladopaleozoickými.

     Z minerálov sú zastúpené pekné vzorky živcov, sľúd, našiel sa i achách, epidot, pekné ihličkové amfiboly, rudné minerály.