Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové Mesto n/V, tunel Turecký vrch

Komplexná správa zo štúdia vzoriek lokality železničný tunel Turecký vrch

 

9. február, 2011

     Niekedy koncom roka 2010 bol kompletne prerazený železničný tunel Turecký vrch. raziacepráce prebiehali v dvoch smeroch, tzv. Južným portálom od Nového Mesta nad Váhom a Severným portálom od Trenčianskych Bohuslavíc. Obidve raziace skupiny sa spojili, čím bola prerazená celá tunelová rura.

     V súčastnosti preiehaju stavebné peáce, tunel sa prehlbuje na úroveň dolnej časti koľajového lôžka.

 

Štúdium a odber vzoriek

     Samotný tunel sa nám nepodarilo navštíviť, opakovanie niekoľko krát sme navštívili miesta, kde sa vyvážal a spracoval vyťažený kameň z tunela. odo brali sme veľké množstvo vzoriek hornín i menerálov, ktoré sme postupne roztriedili a klasifikovali. Na základe štúdií vzoriek, na základe štúdií literatúry a korelácie s inými lokalitami v oblasti Čachtických Karpát, previedli sme komplexnú charakteristiku vzoriek, ktorú podrobne podávame.

 

Geológia, litostratigrafia a mineralógia lokality

     Na základe geologickej mapy železničný tunel Turecký vrch je razený v triasových súvrstviach Považského Nedzovského príkrovu hronika. Zo súvrství sú tu zastúpené wetternsteinské vápence a dolomity, ladin-kordevol; hlavné dolomity, karn; dachsteinské vápence a dolomity; norik-rét; na základe nazbieraných vzoriek a korelácií s inými lokalitami sme zaznamenali kossenské súvrstvie, rét; a nemôžeme vylúčiť ani prítomnosť oponických vápencov, norik.

     Mineralogia lokality je taktiež veľmi zaujímavá, z pomerne veľmi pekných nálezov spomeňme zatiaľ bez bližšej charakteristiky kalcit, sintre, wad, manganomellan, limonit, pyrit, íly.

 

trias Považského Nedzovského píkrovu v oblasti Čachtických Karpát

 

01.1 súvrstvie schreyeralmských vápencov; anis-ladin

01.2 súvrstvie wetternsteinských dolomitov; ladin-kordevol

01.3 súvrstvie wetternsteinských vápencov; ladin-kordevol

01.4 súvrstvie hlavných dolomitov; karn-norik

01.5 súvrstvie oponitských vápencov; norik

01.6 súvrstvie dachsteinských vápencov; norik-rét

01.7 súvrstvie kossenské, rét

 

     Súvrstvie scheryeralmských vápencov sme na lokalite nezaznamenali. Schreyeralmské vápence sme doposiaľ podrobnejšie od nadložných wetternsteinských vápencov nerozlíšili, avšak ich výskyt v oblasti Tureckého vrchu nepredpokladáme, nakoľko stratigrafický rozsah anis-rét je značnerozsiahly na to, aby sa pomestil do tak malej oblasti, ako je Turecký vrch.

     Súvrstvie wetternsteinských vápencov je na lokalite veľmi zastúpené a litologická stránka je dosť pestrá. S klasifikáciou vápencov nebol problém, vyskytol sa nám len problém s charakteristikou brekcií a rauwakov, ktoré sme neskôr bezpečne určili ako pozostatky zo stavebného betónu.

     Súvrstvie wetternsteinských dolomitov je na lokalite veľmi zastúpené, lokalita predstavuje jedinečné možnosti na štúdium, nakoľko v širšom okolí Čachtických Karpát nie je taká možnosť na štúdium wetternsteinských dolomitov. Litológia je veľmi pestrá a zaznamenali sme skutočne zaujímavé nálezy.

     Súvrstvie hlavných dolomitov sme zaznamenali len ojedinele, vzorky sú typické výskytom na okolí.

     Súvrstvie oponických vápencov sme nezaznamenali, nakoľko sme sa týmto vápencom ani bližšie nevenovali. Je však dosť pravdepodobné, že časť vzoriek, ktoré klasifikujeme ako dachsteinské vápence, môžu patriť oponickým vápencom.

     Dachsteinské vápence sú na lokalite značne rozšírené a lokalita predstavuje jedinečné miesto na ich štúdium. Zaznamenali sme pomerne širokú litologickú škálu vápencov.

     Kossenské súvrstvie sme klasifikovali na základe korelácie s výskytom bridlíc v Haluziciach. Samotné súvrstvie možno predstavuje len sled v dachsteinskom súvrství. Zaznamenali sme bridličnaté čierne vápence a čierne kalové vápence (rovnaké vápence sme nezaznamenali ani v profile v lome v Bzinciach, kde je najlepšie odokryté súvrstvie dachsteinských vápencov).

 

01.2 súvrstvie wetternsteinských dolomitov; ladin-kordevol

dolomit

- organodetritický, kalový, brekciovitý, alebo masívny hrubokryštalický, snehovobielej, bielej, špinavobielej, sivobielej až tmavšej sivej farby, pevný až brekciovito rozpadavý, často znečistený

 

01.3 súvrstvie wetternsteinských vápencov; ladin-kordevol

vápenec

- organodetritický, kalový, masívny, ojedinele s náznakom vrstevnatosti, často skrasovatený s pórovitou štruktúrou. Je snehovobiely, biely, sivobiely, svetlohnedastý, často znečistený kysličníkmi Fe a Mn, ílom a pod.

 

01.4 súvrstvie hlavných dolomitov; karn-norik

dolomit

- organodetritický, masívny hrubobrekciovitý s brekciovitým rozpadom, jemnozrnný, alebo vrstevnatý bridličnatý, tektonicky tlačený a poprehýbaný. Brekciovité dolomity sú sivé až tmavšie hnedastosivé. Bridličnaté dolomity sú značne rozpadavé, silne slienité, siltovité, hnedastej farby. Dolomity zrnité sú masívne, jemnokryštalické, svetločervenkastej farby, ich klsifikácia nie je zrejmá.

 

01.6 súvrstvie dachsteinských vápencov; norik-rét

vápenec

- organodetritický, kalový, masívny, svetlej hnedastej farby, pevný.

 

01.7 súvrstvie kossenské, rét

vápenec

- organodetritický, kalový až jemne siltový, masívny, často tektonicky tlačený a zbridličnatený a v tenkých plošne značne rozsiahlych puklinách vyplnený čiernym ílom, s obsahom veľkých početných puklín vyplnených jemnokryštalickýcm bielym kalcitom. Je tmavosivočierny, čierny, len pri obsahu siltovej zložky svetlejší. Má ostrý až lastúrnatý lom, typický pre slienité vápence.

 

Mineralogia

     Na lokalite sme zaznamenali pomerne širokú škálu minerálov, ktoré nasledovne charakterizujeme

 

Mineralizácia mezozoických príkrovových jednotiek

 

- mineralizácia litologických členov

 

pyrit (sírnik Fe)

- tvorí jemné impregnácie zlatožltej farby vo vápenci (wetternsteinská fácia) v tesnej blízkosti glaukonitu

(primárny minerál)

 

kalcit (uhličitan Ca)

- tvorí kryštáliky, drobné i veľké, nedokonale i dokonale vyvinuté, zoskupené do menších i veľkých drúz. Kryštáliky sú číre, snehovobiele až zakalené, žltkasté, priesvitné i nepriesvitné, lesklé i matné, alebo tvorí jemné kryštalické žilky v hornine často i niekoľko cm mocné (zvlášť vo fácií kossenských vápencov).

(primárny  minerál)

 

sinter (tvarová odroda minerálu kalcitu, uhličitan Ca)

- tvorí sintrovité kostrovité tenučké útvary, je žltobielej farby

(sekundárny minerál)

 

dolomit (uhličitan Ca a Mg)

- tvorí jemnozrnné agregáty bielej až sivej farby (dolomit); alebo hrubokryštalické agregáty bielej farby.

 

glaukonit (zásaditý alumokremičitan K, Fe, Al, Mg)

- tvorí ílovité sivozelené agregáty

(primárny minerál)

 

- mineralizácia sedimentárna Mn, Fe

 

manganomellan (zmes kysličníkov a hydroxidov Fe)

- tvorí práškovité a jemnozrnné závalky, často až niekoľko cm veľké a mocné, je oceľovočiernej farby, bez lesku.

(primárny rudný minerál)

 

- mineralizácia dendritická Mn, Fe

 

wad (zmes kysličníkov a hydroxidov Fe)

- tvorí dendritické agregáty, masívne závalky, je oceľovočiernej farby, bez lesku

(primárny rudný minerál)

 

limonit (zmes kysličníkv a hydroxidov Fe)

- tvorí okrovité a špinavohnedé svetlé povlaky

(primárny rudný minerál)

 

Záver

     Na základe skutočnosti, že práce na tuneli ešte stále pokračujú a vyťažený materiál sa vyváža do oblasti spracovania v Trenčianskych Bohuslaviciach, oblasť ešte navštívime a odoberieme ďaľšie vzorky. Nepredpokladáme žiadne nové nálezy, avšak nález pekných vzoriek minerálov nemožno podceniť (prekvapiť môžu hlavne drúzy kalcitu a drobné drúzy klencovitých kryštálikov dolomitu). Nakoľko stavebné práceprebiehajú pomerne rýchlo, predpokladáme, že do konca roka 2012 bude všetok vyvezený kameň spracovaný a nebudú už žiadne vzorky k dispozícií.