Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minerály mezozoika Brezovských Karpát - lokality 4

Prašník, veľkolom Fajnorovci

2004

     Študovali sme čiastočne Nový lom II., len celkom náhmatkovo Nový lom I., a Starý lom.

21. apríla, 2007

     Študovali Nový lom II., jeho I. etáž a Starý lom, tiež I. etáž. Na základe geologickej mapy je Nový lom I. a Nový lom II. budovaný súvrstvím wetternsteinských dolomitov ladin-kordevolu, a Starý lom v ľavej časti súvrstvím reiflinských vápencov pelsón-ilýru, a v pravej časti súvrstvím raminských vápencov kordevolu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     Lokalita pozostáva z troch kameňolomov.

Starý kameňolom  - predstavuje počiatky ťažby stavebného kameňa. Je to významná geologická lokalita. Kameňolom je dvojetážový, asi 100 metrov dlhý a do 60 m vysoký. Pri kameňolome sú dodnes zbytky budov, kde mohla byť v minulosti malá úpravňa.

Nový lom č. I. - otvorený pre potrebu ťažby dolomitického štrku a múčky. Je to moderný štvoretážový, okolo 200 metrov dlhý a 100 metrov vysoký lom. V súčastnosti je mimo prevádzku.

Nový lom č. II. - otvorený pre potrebu ťažby dolomitického štrku a múčky. Je to moderný štvoretážový, okolo 200 metrov dlhý a 100 metrov vysoký lom. V súčastnosti je mimo prevádzku. (Môžeme predpokladať, že Nový lom č. II, ktorý leží bližšie k Starému lomu, je starší, ako Nový lom č. I., tiež je možné, že boli založené obidva súčasne.

CN">- otvorený pre potrebu ťažby dolomitického štrku a múčky. Je to moderný štvoretážový, okolo 200 metrov dlhý a 100 metrov vysoký lom. V súčastnosti je mimo prevádzku.

Nový lom č. II. - otvorený pre potrebu ťažby dolomitického štrku a múčky. Je to moderný štvoretážový, okolo 200 metrov dlhý a 100 metrov vysoký lom. V súčastnosti je mimo prevádzku. (Môžeme predpokladať, že Nový lom č. II, ktorý leží bližšie k Starému lomu, je starší, ako Nový lom č. I., tiež je možné, že boli založené obidva súčasne.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomov predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

Nový lom č. I. - na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia wetternsteinských dolomitov ladin-kordevolu.

Počas prvej návštevy%predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

Nový lom č. I. - na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia wetternsteinských dolomitov ladin-kordevolu.

Počas prvej návštevy

Počas druhej návštevy sme lom neštudovali.

Nový lom č. II. - na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia wetternsteinských dolomitov ladin-kordevolu. Počas prvej návštevy

Počas druhej návštevy sme študovali I. etáž. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek priamo z profilu. Súvrstvia budujú prevažne masívne, menej brekciovité dolomity.

Starý kameňolom  - na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia reiflinských vápencov pelsón-ilýru,súvrstvia  raminských vápencov kordevolu.

Počas prvej návštevy

Počas druhej návštevy sme študovali I. etáž. Na základe obhliadky analizovali sme v pravej časti I. etáže výraznú antiklinálu, ktorú budujú tenkolavicovité šedé kalové rohovocové vápence s polohami čiernych rohovcov. Súvrstvie zodpovedá reiflinským vápencom. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek. V ľavej časti sme  odobrali priamo z profilu vzorky vápencov, ktoré podľa geologickej mapy zodpovedajú reiflinským vápencom. Podľa dostupnej literatúry analyzovali sme i okolo 1 meter mocné súvrstvie partnašských vrstiev (pelsón-ilýru), tvorené bridlicami, siltovcami a bridličnatými vápencami. Raminské vápence budeme študovať pri ďaľšej návšteve.

súvrstvie reiflinských vápencov, pelsón-ilýr

partnašské vrstvy, pelsón-ilýr

súvrstvie raminských vápencov, kordevol

súvrstvie wetternsteinských dolomitov, ladin-kordevol

     Na lokalite sme zaznamenali  mineralizácie.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- dolomit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál

- kalcit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál

mineraliácia dendritická Mn, Fe (kvartér)

- wad

     Lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodnú na štúdium súvrstvia wetternsteinských  dolomitov ladin kordevolu, Starý kameňolom, ktorý predstavuje významnú geologickú lokalitu, je na štúdium náročný a potrebuje dôkladnú prípravu. Mohutné sprístupnené profily poskytujú jedinečné možnosti na štúdium reiflinských vápencov pelsón-ilýru, spolu s vložkami partnašských vrstiev (pelsón-ilýr) a raminských vápencov kordevolu. Jedinečné sú i nálezy veľkých kryštalizovaných drúz kalcitu.

 

 Prašník, Fajnorovci, skalný masív pri autobusovej zastávke

2004

     Odobrali sme vzorku z neveľkého skalného masívu, ktorý sa nachádza vedľa cesty pri autobusovej zastávke Prašník, Fajnorovci. Podľa geologickej mapy súvrstvie zospovedá raminským vápencov kordevolu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     Skalný masív je okolo 2 m vysoký, nachádza sa tesne vedľa cesty, neďaleko autobusovej zastávky.

Geológia a litostratigrafia

     Skalný masív, ktorý vystupuje na povrch, predstavuje Považskýo Jablonický príkrov hronika.

     Na základe geologickej mapy ho budujú raminské vápence kordevolu. Odobrali sme vzorky vápencov.

súvrstvie raminských vápencov, kordevol

- vápence

     Z minerálov sme žiadne pozoruhodné alebo zaujímavé nálezy nezaznamenali.

     Lokalitu sme študovali len náhodne, môže poslúžiť na odber vzorky určenej na koreláciu.

 

Šterusy, Kamenica, východz schreyrelamských vápencov pelsón-ilýru

21. apríla, 2007

     Študovali sme vystupujúci skalný na trávnatej skalnatej stepi masív na k. Kamenica, a neďaleký kameňolom pod Kamenicou.  Na základe geologickej mapy je oblasť budovaná čiastočne súvrstvím wetternsteinských vápencov ladin-kordevolu a schreyeralmských vápencov pelsón-ilýru. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

Skalnatá step na k. Kamenica  – jedná sa svah, silne zatrávnený, porastený skupinkami drevín, kde-tu vystupujú neveľké skalnaté útvary.

Kameňolom Kamenica  – neveľký, okolo 25 metrov dlhý a do 8 metrov vysoký kameňolom, dávnejšie mimo prevádzku, čiastočne zarastený a silne zasutený.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia nachádzajúce sa v masívoch Kamenice i v kameňolome predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ich budujú súvrstvia wetternsteinských vápencov ladin-kordevolu a schreyeralmských vápencov pelsón-ilýru. Zo skalných útvarov sme odobrali veľké množstvo vzoriek. Zaznamenali sme kalové masívne vápence s rohovcami, zodpovedajú schreyeralmským vápencom pelsón-ilýru. Z kameňolomu sme odobrali tiež veľké množstvo vzoriek, na základe korelácie zodpovedajú taktiež schreyeralmským vápencom pelsón-ilýru, rohovce sme však nezaznamenali, môže, ale nemusí sa jednať i o wetternstenské vápence. Koreláciou s vápencami zo skalnatej stepy sú však veľmi podpbné.  Priamo v profile sme našli i miesto s výskytom veľi veľkých a dokonale vyvinutých kryštálov kalcitu (2 cm).

súvrstvie schreyeralmských vápencov, pelsón-ilýr

- vápence

- rohovce

     Na lokalite sme zaznamenali jeden druh základnej mineralizácie. 

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- kalcit (uhličitan Ca) - primárny minerál

     Lokalitu skalnatú step hodnotíme ako vhodnú na štúdium súvrstvia schreyeralmských vápencov pelsón-ilýru, kameňolom je zaujímavý výskytom kalcitu. Po preštudovaní viacerých lokalít schreyrelmských vápencov sa k lokalite kameňolom ešte písomne vrátime.

 

Šterusy, kameňolomy v doline pod Veľkou pecou, wetternsteinské dolomity

21. apríla, 2007

     Študovali sme kameňolomy v doline pod Veľkou Pecou. Na základe geologickej mapy sú kameňolomy budované súvrstvím wetternsteinských dolomitovladin-kordevolu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

Kameňolom I. -  je okolo 80 metrov veľký, dvojetážový. V súčastnosti je kameňolom mimo prevádzky. Kameňolom je dobre prístupný, nie je zarastený ani zasutený.

Kameňolom II. -  je okolo 50 metrov dlhý, do 8 metrov vysoký. V súčastnosti je kameňolom mimo prevádzky. Kameňolom je dobre prístupný, je čiastočne zarastený a zasutený.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomov predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy sú budované  wetternsteinskými dolomitmi ladin-kordevolu. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek dolomitov z  I. kameňolomu, ktoré môžeme charakterizovať ako brekciovité, z II. kameňolomu sme odobrali vzorky len pre koreláciu.

súvrstvie wetternsteinských dolomitov, ladin-kordevol

dolomity