Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minerály mezozoika Brezovských Karpát - lokality 3

Lančár, kameňolomy v doline pod kaplnkou, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik, výchoz oponických vápencov, karn

14. apríla, 2007

     Študovali sme pozostatky niekoľkých kameňolomov, ktoré sa nachádzajú v doline pod kaplnkou. Na pokraji posledného kameňolomu a ďalej od neho na svahu študovali sme výchoz hornín.  Na základe geologickej mapy sú kameňolomy budované súvrstvím hlavných dolomitov karn-noriku, výchoz je budovaná súvrstvím oponických vápencov karnu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     Celá oblasť doliny, ktorú sme študovali je do 1 km dlhá. Pozostavá z niekoľkých kameňolom, ktoré charakterizujeme nasledovne.

OV – jedná sa o svah, ktorý vystupuje celkom vľavo od lomu I. (najvyšší a najvzdialenejší lom od obce). Priamo v profile lomu sme oponické vápence nezaznamenali, avšak na jeho okraji a potom ďalej vľavo v dĺžke niekoľko desiatok metrov na svahu vystupuje veľa blokov hornín, ktoré predstavujú oponické vápence. Svah je na štúdium nevhodný, nakoľko sa jedná o les. Pod lesom v doline sa ťahá cesta, kde v záreze nevystupujú takmer žiadne bloky. Vápence sú tu však dobre viditeľné a svah je silne zakamenený.

 Lom I. – jedná sa o celkom malý kameňolom, veľmi zasutený, zarastený a na štúdium nevhodný. Ťažba v tomto profile skončila už dávnejšie. Lokalita je však zaujímavá tým, že ľavá časť profilu, asi 3-5 m vysoký, predstavuje typickú lokalitu zvetrávania dolomitického súvrstvia. Profil je silne zvetraný, väčšinou premenený na dolomitický piesok až štrk, vyskytuje sa to hojne dolomitický sinter, vo forme povlakov, popraškov a menej i nátekov.

Lom II. – jedná sa o rozsiahlejší, niekoľko desiatok metrov dlhý a do 20 m vysoký profil, je však silne zasutený, zatrávnený a zarastený, na štúdium nevhodný. Z lomu sme odobrali niekoľko vzoriek.

Lom III.

Lom III. – je v podstate rovnaký ako lom II., je však menší, odobrali sme taktiež niekoľko vzoriek. Leží za poslednými domami v obci.

Lom IV. – je to prvý lom v doline, leží za poslednými domami v obci, od lomu II. ho oddeľuje už len niekoľko hospodárskych stavieb a asi dva osamotené domy. Lom je dobre prístupný, na štúdium nie je vhodný, nakoľko sa priamo v lome nachádzajú strechy budov, na ktoré padajú z profilu kanene. Študovali sme len pravú časť lomu, kde sme odobrali z profilu niekoľko vzoriek. Lom je asi 40 metrov dlhá a do 10 metrov vysoký.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomov predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ich budujú súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku. Odobrali sme veľké množstvo dolomitov, ktoré môžeme charakterizovať ako masívne i brekciovité, kalové. Voľne ležiace bloky kameňov vľavo od kameňolomu I. predstavujú súvrstvie oponických vápencov karnu, odobrali sme veľké množstvo vzoriek vápencov.

súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- dolomity, masívne i rozpadavé

súvrstvie oponických vápencov, karn

- vápence

Mineralizácia

     Na lokalite sme zaznamenali jeden druh základnej mineralizácie.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- dolomit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál, tvorí základný horninový minerál, masívne až jemnozrnné agregáty, len ojedinele i drobučké kryštáliky v dutinkách dolomitov, má silný lesk. Je svetlej šedastej farby.

- sinter (tvarová odroda minerálu dolomitu, uhličitan Ca a Mg) – sekundárny minerál,

     Lokalitu hodnotíme ako podmienečne vhodnú na štúdium súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku, ako veľmi zaujímavú na štúdium procesov zvetrávania dolomitov, menej vhodná je i na štúdium oponických vápencov karnu.

 

Dolný Lopašov - Lančár, veľkolom Dubník, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

14. apríla, 2007

     Študovali sme veľkolom Dubník. Na základe geologickej mapy je kameňolom budovaný súvrstvím hlavných dolomitov karn-noriku. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     Kameňolom je veľmi rozsiahly, možno i cez 300 metrov dlhý a do 100 metrov vysoký, niekoľkoetážový. Kameňolom je moderný, mechanizovaný, veľkokapacitný. Celý je rozdelený na dve časti.

     Prvá, väčšia časť je Dololopašovská, má svoju prístupovú cestu, vrátnicu a úpravňu. Kameňolom produkuje mletú dolomitickú múčku, dolomitický piesok, štrk a kameň hrubej frakcie.

     Druhá, menšia časť je Lančárska, aj tá má svoju prístupovú cestu a menšiu úpravňu. Kameňolom prevádzkuje Poľnohospodárske družstvo, produkuje dolomitickú múčku, dolomitický piesok, štrk a kameň hrubej frakcie.

     Kým Dolnolopašovská časť je strážená vrátnikom, na návšteve sa mu treba ohlásiť, Lančárska časť nie je srážená.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomu predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku. Odobrali sme veľké množstvo dolomitov, ktoré môžeme charakterizovať ako masívne i brekciovité, kalové.

     Na niektorých miestach v profile, hlavne v Dolnolopašovskej časti, sú veľmi vhodné miesta na štúdium kvartérnej pokrývky, na štúdium zvetrávania dolomitov a na vznik svahových deluviálnych sedimentov, nakoľko skrývka v profile miestami dosahuje i niekoľko metrov. Štúdiom kvaréru sme sa však nezapodieľali, je však možné, že sa sem práve pre vývoj kvartéru vrátime.

súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- dolomity, masívne i rozpadavé, veľmi jemnozrnné až brekciovité. Farba svetlošedastá až tmavšie šedastá.

     Na lokalite sme zaznamenali jeden druh základnej mineralizácie.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- dolomit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál, tvorí základný horninový minerál, masívne až jemnozrnné agregáty, veľmi hojne i drobučké kryštáliky v dutinkách a na puklinách dolomitov, má silný lesk. Je svetlej bielej až šedastej farby. Niektoré vzorky, pochádzajúce zo silne dolomitizovaných zvetraných častí sú veľmi pekné, leďže kryštalické drúzy, zložené z drobučkých kryštálikov sú plošne veľké aj niekoľko cm.

     Lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodnú na štúdium súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku, taktiež je zaujímavá mineralogicky výskytom pekných vzoriek kryštálikov dolomitu, veľmi zaujímavá je i vývojom kvartérnych deluviálnych sedimentov, ktoré sú tu veľmi rozšírené.

 

Prašník, Čelo, skalný útvar

2004

     Pri návšteve veľkolomu Fajnorovci zaujal nás neveľký skalný masív, vystupujúci oproti kameňolomu na druhej strane doliny. Jedná sa v podstate o plochý vrch, v popredí s lúkami, v hornej časti zalesnený. V zalesnenej časti vystupuje skalnatý masív.

     Na základe geologickej mapy je skalnatý masív budovaný súvrstvím oponických vápencov karnu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

     Keďže sme skalný masív nenavštívili a vzorky sme neodobrali, bližšie sa k lokalite nezmieňujeme.