Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minerály mezozoika Brezovských Karpát - lokality 2

Dolný Lopašov, sústava kameňolom v doline pod Vlčím, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

14. apríla, 2007

     Študovali sme sústavu kameňolomov v doline. Na základe geologickej mapy je sústava kameňolomov budovaná súvrstvím hlavných dolomitov karn-noriku. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     V podstate sa jedná o jeden asi 500 metrov dlhý kameňolom, ktorý sme rozdelili na štyri profily.

     Prvý profil predstavuje asi 100 metrov dlhýá a do 50 m vysoký čiastočne dvojetážový kameňolom. Môžeme povedať, že ťažba v ňom ešte pre d pár rokmi prebiehala, aspoň bagrovaním dolomitového štrku. V súčastnosti sa do dolnej etáže naváža stavebný materiál z búračiek a je tu smetisko. Odobrali sme ve ľké množstvo vzoriek, jednak priemo z profilu, i zo sute pod profilom.

     Druhý profil je jednoetážový kameňolom, do 80 metrov dlhý, je doposiaľ pomerne dobre prístupný a na štúdium vhodný jednak zo sute ale i z profilu. Priamo v profile sú nádherne naklonené lavicové vrstvy súvrstvia.

Tento profil sme neštudovali.

     Tretí profil je pomerne rozsiahly, je však dosť zarastený a zatrávnený, avšak na štúdium je vhodný. Môžeme povedať, že ťažba tu prestala skôr, ako v profile II., možne i pred viac ako 20-30 rokmi. Ani tento profil sme neštudovali.

Tento profil sme neštudovali.

     Tretí profil je pomerne rozsiahly, je však dosť zarastený a zatrávnený, avšak na štúdium je vhodný. Môžeme povedať, že ťažba tu prestala skôr, ako v profile II., možne i pred viac ako 20-30 rokmi. Ani tento profil sme neštudovali.

     Štvrý profil je asi 200-250 metrov dlhý a do 30 m vysoký. Celý sa nachádza v ochrannom pásme Vodného zroja, je oplotený. Na štúdium je najmenej vhodný, je silne zatrávnený a zarastený. Profil sme neštudovali.

     Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomu predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku. Odobrali sme veľké množstvo dolomitov, ktoré môžeme charakterizovať ako masívne i brekciovité, kalové. Jedne vzorku, ktorú sme odobrali zo sute, predstavuje najpravdepodobnejšie masívny vápenec zo súvrstvia oponických vápencov karnu, druhú vzorku, ktorú sme odobrali tiež zo sute, predstavuje taktiež nejaká prechodová fácia, ktorú zatiaľ charakterizujeme ako dolomitický vápenec alebo vápnitý dolomit zo súvrstvia oponických vápencov karnu.

súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- dolomity

súvrstvie oponických vápencov, karn

- vápence

- dolomitické vápence až dolomity

     Na lokalite sme zaznamenali jeden druh základnej mineralizácie.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- dolomit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál, tvorí základný horninový minerál, masívne až jemnozrnné agregáty, len ojedinele i drobučké kryštáliky v dutinkách dolomitov, má silný lesk. Je svetlej bielej až šedastej farby.

     Lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodnú na štúdium súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku.

 

Chtelnica, lom za kostolom, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

29. marca, 2007

     Študovali sme kameňolom na konci obce za kostolom. Na základe geologickej mapy je kameňolom budovaný súvrstvím hlavných dolomitov karn-noriku. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

     Kameňolom je okolo 100-150 metrov veľký, do 40 metrov vysoký, s náznakom druhej etáže. V súčastnosti sa v ňon čiastočne bagruje dolomitový štrk. Kameňolom je dobre prístupný, nie je zarastený ani zasutený.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomu predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ho budujú súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku. Odobrali sme veľké množstvo dolomitov, ktoré môžeme charakterizovať ako masívne i brekciovité, kalové.

súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- dolomity, masívne i rozpadavé, veľmi jemnozrnné až brekciovité. Farba svetlošedastá až tmavšie šedastá.

     Na lokalite sme zaznamenali jeden druh základnej mineralizácie.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- dolomit (uhličitan Ca a Mg) - primárny minerál, tvorí základný horninový minerál, masívne až jemnozrnné agregáty, len ojedinele i drobučké kryštáliky v dutinkách dolomitov, má silný lesk. Je svetlej šedastej farby.

     Lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodnú na štúdium súvrstvia hlavných dolomitov karn-noriku.

 

Chtelnica, staré kameňolomy v Chtelnickej doline, hlavné dolomity, karn-norik

29. marca, 2007

     Študovali sme dva opustená kameňolomy, ktoré sú budované hlavnými dolomitmi karn-noriku. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

Kameňolom č. I. - je asi 30 metrov dlhý, silne zatrávnený, zarastený, zasutený, z profilov tu vystupujú už len dva maličké pozostatky. Na štúdium je absolutne nevhodný. Odobrali sme dve vzorky dolomitu.

Kameňolom č. II. - je asi 40 metrov dlhý, ľavá čať profilu je silne zasutená, zarastená, ale profil je pekný. Je však ťažko prístupný a je v ňom smetisko. Pravá časť je silne zasutené a zatrávnená, profily sú len malé, na štúdium vhodné. Odobrali sme väčšie množstvo vzoriek, z profilu i zo suti, ktoré predstavujú dolomit.

Geológia a litostratigrafia

     Masív, v ktorom sú založené obidva kameňolomy, predstavuje tektonickú kryhu Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy je budovaný súvrstviami hlavných dolomitov karn-noriku.

súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- dolomity, masívne, pevné i čiastočne dopukané až hrubobrekciovité, kalové, veľmi jemnozrnné. Farba svetlá šedastohnedastá, s prímesou žltohnedej až špinavožltohnedej, lesk slabší sklenný až bez lesku.

     Z minerálov sme žiadne pozoruhodné alebo zaujímavé nálezy nezaznamenali.

     Kameňolom II. je čiastočne vhodný na štúdium, nakoľko predstavuje akýsi oporný bod a možnú koreláciu so susedným veľkým lomom za kostolom. Kameňolom I. na štúdium neodporúčame.

 

Chtelnica, Plešivá, k. 349, výchoz steinalmských vápencov pelsón-ilýru

17. marca, 2007

     Na základe geologickej mapy študovali sme pomerne veľký plošný východz steinalmských masívnych vápencov pelsón-ilýru, ktoré tvoria na k. 349 Plešivá hora významnú geologickú lokalitu . Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty. Túto lokalitu sme zvolili preto, lebo je ľahko dotupná z obce Chtelnica, jedná sa o pomerne rozsiahlu lokalitu, lokalita je prístupná a leží v nádhernej scenérií Brezovských Karpát.

Popis lokality

     Lokalita je plošne okolo 200 metrov veľká, kým z JV časti predstavuje typickú trávnatú skalnatú step, na ktorej vystupujú hojné bloky a masívy vápencov, pripomínajúce čiastočne škrapy alebo silne zvetraný a trávou zasrastený takmer plochý skalný masív, zo SZ lokalitu predstavuje pomerne strmá cez 30 m vysoká sklaná stráň, taktiež silne porastená krovím, silne zasutená.

Geológia a litostratigrafia

     Skalný masív, budujúci Plešivú horu, predstavuje tektonickú kryhu Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ju budujú súvrstvia steinalmských vápencov pelsón-ilýru. Odobrali sme veľké množstvo vápencov, ktoré môžeme charakterizovať ako masívne, kalové.

súvrstvie steinalmských vápencov, pelsón-ilýr

- vápence, masívne, pevné, kalové. Farba od tmavšej svetlošedastej alebo svetlohnedastej po tmavšiu šedastú alebo hnedú.

     Z minerálov sme žiadne pozoruhodné alebo zaujímavé nálezy nezaznamenali.

     Lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodnú na štúdium súvrstvia steinalmských vápencov pelsón-ilýru. Na základe ďaľších plánovaných štúdií nielen v okolí Dechtíc, Chtelnice a Dobrej vody, ale i v okolí Nového Mesta nad Váhom a Bziniec, ktoré plánujeme v blízkej budúcnosti, ale i v okolí Smoleníc v Pezinských Karpatoch a v Považskom Inovci (tieto územia plánujeme začať študovať po vyjdení nových geologických máp), použijeme túto lokalitu ako korelačnú.

 

Chtelnica, zárez cesty pri priehrade v doline, výchoz spodnojursko-vrchnotriasových vápencov a neogénych zlepencov

29. marca, 2007

     Na základe geologickej mapy študovali sme jediný na mape zaznamenaný plošný východz pestrých vápencov rét-hetanžu, ktorý tvorí významnú geologickú lokalitu, jednak stratigraficky i paleontologicky . Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty. Pri štúdiu sme zistili, že sa jedná o zárez cesty niekoľko 100 metrov dlhý, ktoý budujú okrem spodnojurských vápencov i dachsteinské vápence sevat-rétu, a zaznamenali sme i niekoľko východzov  jablonických zlepencov neogénu, ktoré tektonicky predstavujú sedimentárnu výplň Dobrovodskej kotliny, Dobrovodský neogén, Viedenska panva.

Popis lokality

     Lokalita je niekoľko 100 metrov dlhá, a rozčlenili sme ju na niekoľko charakteristických celkov.

Veľká suť – predstavuje záver zárezu, na konci priehrady, nachádza sa už za cestou smerom do bezmennej doliny k horárni Černík. Suť je asi 30 metrov široká a do 100 metrov vysoká, v hornej časti sute sa nachádzajú skalné výchozy, ktoré sme neštudovali. V suti sa nechádza okrem pestrej litostratigrafickej náplne hornín i zaujímavý výskyt skamenelých zvyškov.

Zárez-jaskyňka – predstavuje začiatok zárezu cesty na konci priehrady, len niekoľko desiatok metrov pri Veľkej suti. Zárez je asi 20 metrov dlhý a do 5 m vysoký, v centrálnej časti je vykopaná neveľká jaskyňa, nakoľko lokalita je neustále navštevovaná a študovaná. Študovali sme profil i suť, nachádza sa tu pestrá litostratigrafická náplň hornín.

Zárez cesty – predstavuje niekoľko 100 metrov dlhý zárez, miestami i 2-3 metre vysoký. Zárez je už dosť zasutený a zatrávnený, avšak súvrstvia vystupujú na mnohých miestach. Študovali sme veľké množstvo vzoriek, zaznamenali sme hlavne spodnojurské vápence, avšak miestami v suti alebo i priamo vo východze i neogénne zlepence.

Kameňolom - predstavuje niekoľko 10 metrov dlhý sklaný zárez, ktorý prechádza vľavo do zárezu cesty (predchádzajúca lokalita) a vpravo tvorí typický kameňolom, cez 5 metrov vysoký. Študovali sme profil i suť, zaznamenali sme hojný výskyt dachsteinských vápencov, ale i vápence spodnej jury.

Posledný zárez pri priehrade - predstavuje už len pozostatky zárezu cesty, miestami 2 mm vysoký, silne zahlinený s malým výskytom kameňov. Študovali sme niekoľko vzoriek, ktoré predstavujú dachsteinské vápence. 

Geológia a litostratigrafia

     Skalný masív, budujúci zárez cesty pri priehrade, predstavuje tektonickú kryhu Považského Jablonického príkrovu hronika, súvrstvia jury sme zaradili do skupiny chtelnickej doliny. V jeho nadloží sa nachádzajú sedimenty Dobrovodského neogén, Dobrovodská kotlina, Viedenska panva.

súvrstvie dachsteinských vápencov, sevat-rét

- vápence, masívne, pevné, kalové. Farba prevažuje svetlé hnedastošedá, ojedinelesme zaznamenali i tmavošedú.

súvrstvie pestrých vápencov, rét-hetanž

- vápence, masívne, pevné, kalové, rohovcové, ojedinele siltové, pieščité krinoidové, hojne zo zbytkami skamanelín živočíšneho pôvodu. Farba šedá až tmavošedá, svetlohnedá, hnedá, hnedošedá až tmavohnedočierna.

- rohovce, masívne, silne dopukané, hnedej, tmavohnedočiernej farby, miestami silne dopukané a vyhojené žilkami kalcitu. Tvoria polohy a hľúzy až do 10 cm veľké, i viac.

súvrstvie s Mn zrudnením (vložka na prechode pestrých vápencov a adnetských vápencov)

- vápence, pestré masívne, siltové i kalové adnetské, silne zmiešané s kôrkami a závalkami kysličníkov Mn a Fe

súvrstvie adnetských vápencov, lias (nadložie pestrých vápencov rét-hetanž)

- vápence, masívne, pevné, kalové. Farba červená, hojne dopukané so žilkami kalcitu.

     Na lokalite sme zaznamenali niekoľko minerálov, ktoré charakterizujeme.

Mezozoické príkrovové jednotky

mineraliácia litologických členov karbonátov

- kalcit (uhličitan Ca) - primárny minerál, vyskytuje sa hojne vo forme žiliek, drobných závalkov, je snehovobielej alebo špinavožltobielej farby, má slabší sklenný lesk. Často tvorí žilky v dopukanom rohovci.

- rohovec (tvarová odroda minerálu kremeňa, kysličník Si v modif. alfa) - primárny minerál, vyskytuje sa hojne ako rohovcové horniny, má ostrý lom, je masívny, silne dopukaný, často vyhojený kalcitom. Má hnedú až tmavošedočiernu farbu.

mineralizácia Mn, Fe sedimentárna (jura)

- kysličníky Mn - primárny minerál, tvorí jemné závalky, dendritické agregáty a šmuhy v hornine, je charakteristickej oceľovočiernej farby a má slabší kovový lesk. Je typickým minerálom pre prechod vrstiev pestrých vápencov hetanžu k adnetským vápencom

- limonit (zmes kysličníkov a hydroxidov Fe) - primárny minerál, tvorí spolu s kysličníkmi Mn tenké kôrky či závalky, je tmavšej hnedastej farby, je zemitý.

     Lokalitu hodnotíme ako jedinečnú svojho druhu, na štúdium ju odporúčame jednak pre jedinečnosť a jednak i pre okolité prírodné krásy Chtelnickej doliny.

 

Jablonica, obecný kameňolom, súvrstvia triasu, hronikum

28. apríla, 2007

     Študovali sme kameňolom v Jablonici. Na základe geologickej mapy je kameňolom v ľavej časti budovaný súvrstvím raminských vápencovladin-kordevolu. v centrálnej časti súvrstvím reiflinských vápencov, a v pravej časti súvrstvím annaberských vápenov spodného anisu. Jedná sa o mezozoikum Považského Jablonického príkrovu hronika jadrového pohoria Brezovské Karpaty.

Popis lokality

Kameňolom - je veľmi rozsiahly, cez 200 metrov dlhý a do 100 metrov vysoký, trojetážový. Kameňolom je moderný, mechanizovaný, veľkokapacitný, s rozsiahlou úpravňou. Kameňolom je v prevádzke.

Ľavá časť dolnej etáže sa neťaží, časť dolnej etáže slúžila v minulosti na uskladnenie kameňa. V centrálnej a pravej časti dolnej etáže je napadané a možno i navezené množstvo kameňa, určeného na ďaľšie spracovanie. V ľavej strane v III. etáži prebieha odstraňovanie skrývky a ťažba, čiastočne i v II. etáži. Ťaží sa v pravej strane II. etáže a čiastočne i v centrálnej časti II. etáže. Stred II. etáže je zavalený kameňmi z III. etáže.

     Pri vrátnici je malý odkryv v annaberských vápencoch.

Kameňolom Strelnica  - v pravo od lomu je starší kameňolom, asi 80 metrov dlhý a do 40 m vysoký. Dnes je v ňom polovnícka strelnica.

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvia kameňolomu predstavujú masív Považského Jablonického príkrovu hronika.

     Na základe geologickej mapy ho budujú viaceré súvrstvia, na základe štúdia je pestrosť jednotlivých súvrství veľká a množstvo fácií väčšie. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek, ktoré p