Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaujímavé nálezy minerálov v okolí Trenčína

CHPV Dogerské skaly, Drietoma, bradlovo-pribradlové pásmo

23. september, 2011

     Dogerské skaly predstavujú nevýrazný geomorfologický krajinný prvok, len veľmi málo nápadný svojim vystupovaním v krajine. Jedná sa v podstate o skalnú step až lesostep, kde na pomerne strmom svahu vystupuje niekoľko väčších skalných partií, vystupujícich z podložia. Objekt je asi 100 m vysoký a do 60 m široký.

     Z hornín sme zaznamenali červené jurské súvrstvie, tvorené silne rozpadavým slieňovcom (?), hohné sú i zrnité pieščité červenkasté vápence. Súvrstvie je zaujímavé veľmi jemným bridličnatým zvetrávaním. Hojne sme zaznamenali masívne tvrdé zrnité horniny, ktoré nevystupujú v súvrství iba v suti, predstavujú buď kremence karpatského keupru, alebo prechodnú fáciu medzi keuprom a liasom, alebo sa jedná o typický krinoidový člen spodnej jury.

     Lokalita nie je vhodná na štúdium, je veľmi zaujímavá zvetrávacími prejavmi, zaujímavá je i samotná skalná step.

     Po preštudovaní vzoriek podáme kompletnú správu.

 

Drietoma, kameňolom pod Žľabmi, bradlovo-pribradlové pásmo

23. september, 2011

     Pri výstupe červenou turistickou značkou z Drietomy na Sokolí kameň, zaujala nás pomerne rozsiahla skala, ktorá sa nachádza len niekoľko sto metrov od turistickej značky, v bezmennej dolinke na konci obce. Po niekoľkonásobnom spytovaní sa miestnych občanov sme objekt našli.

     V súčastnosti sa jedná o starý opustený pomerne rozsiahly kameňolom, v ktorom údajne počas II. svetovej vojny nemci ťažili kameň, z ktorého stavali cestu od Drietomy do Bánoviec nad Bebravou. Dolinkou údajne viedla zvážna železnica. V obejkte sme našli pomerne starú oceľovú miešačku, zvláštnej konštrukcie, mašina by mohla pochádzať ešte z obdobia ťažby v lome. Stretli sme i vnuka majiteľa lomu (dnes 63 ročný pán), ktorý nám niečo o lome porozprával, o železničke však nič nevedel. Dnes je lom úplne zarastený, horná časť profilu je dobre viditeľná, suť je veľmi ťažko prístupná. Na začiatku objektu, hneď nad cestou, po pravej strane, nachádza sa menší kameňolom, veľmi silne zarastený a zasutený, len časť úplne vpravo je vhodná na štúdium, tu je prístupná časť profilu. Toto je jediné miesto vhodné na štúdium.

     Celý objekt je budoaný súvrstvím titón-neokómskych vápencov, vápence sú masívne, šedé, sivé, lokalita je veľmi zaujímavá výskytom kryštalického a žilného kalcitu, pekné vzorky sme však nenašli, keďže vzorky v suti sú už značne zvetrané a profil nie je prístupný.

      Lokalitu na štúdium neodporúčame, možno ešte skoro z jari, keď nie sú listy na drevinách a profil by mohol byť čiastočne prístupnejší.

 

Chocholná -Velčice, Chocholnianska dolina, bradlovo-pribradlové pásmo

23. september, 2011

     Pri zostupovaní lesom do Chocholnianskej doliny lesnou cestou zaujal nás veľmi pekný skalný odkryv, ktorý predstavuje zárez lesnej cesty. Jedná sa o zákrutu cesty, zárez je niekoľko m dlhý, do 2 m vysoký, pomerne zasutený, ale obsahuje veľké množstvo čerstvých kameňov a balvanov, veľmi vhodných na odber vzoriek. V zasutenom záreze sme zaznamenali i útržky súvrstvia, súvrstvie sa vyskytuje i v ceste na zemi. Odobrali sme niekoľko vzoriek, ktoré predstavujú slienité vápence až škvrnité sliene bárem-aptu.

     Pri ďaľšom zostupovaní tou istou cestou, niekoľko sto metrov bližšie do doliny, zaznamenali sme ďaľší zasutený zárez cesty, kde sme prezreli vzorky. Jedná sa o rovnaké súvrstvie.

     Lokalita je veľmi vhodná na štúdium. Z minerálov sme žiadne zaujímavosti nezaznamenali.

 

Chocholná -Velčice, dolina Chocholná, bradlo - kameňolom pod Tlstou horou

23. september, 2011

     Navštívili sme kameňolom pod Tlstou horou. V podstate sa jedná o pomerne rozsiahle bradlo, ktoré tu vystupuje na úrovni nivy doliny Chocholnianka do výšky asi 20 m. V minulosti bol v bradle založený kameňolom a veľká časť bola odťažená. Dnes je objekt veľmi zasratený a zasutený.

     Prezreli sme celé okolie bradla, kameňolom, i vrchné časti skalného masívu. Zhotovili sme niekoľko zaujímavých fotograií, nemali sme však náhradné batérie do fotoaparátu a tak niekoľko zaujímavých záberov sme nemohli zhotoviť.

     Bradlo je budované krinoidovými vápencami liasu, vápence sú pevné, jemno-hrubozrnné, šedé, sivé až tmavosivé, sivočierne. Odobrali sme veľké množstvo vzoriek zo sute, zaznamenali sme i niekoľko cm mocnú žilu kalcitu vo forme kameňa v suti, jedná sa o pomerne peknú vzorku. Vo forme tenších žiliek a výplní sa kalcit vyskytuje veľmi hojne, pekné kryštalické formy sme nezaznamenali. V ľavej časti, v lese, pri výstupe na vrchol, sme našli vápenec podstatne iného charakteru ako krinoidové vápence. Pri náh,atkov štúdou geologickej mapy sa tu vyskytuje púchovské (?) súvrstvie.

     Lokalita je veľmi vhodným miestaom na štúdium, jedná sa o zatiaľ nám známe jediné veľmi vhodné miesto na štúdium krinoidových vápencov spodnej jury drietomského príkrovu, v objekte lomu sa nachádzajú i pozostatky latríny, veľmi potrebnej pri štúdiách, bradlo tvorí veľmi pekný prírodný prvok. Lokalitu v budúcnosti navštívime kvôli fotografovaniu a budeme študovať i bližšie okolie v lese.

 

Štúdium vybraných kameňolomov v oblasti Dolná Súča - Drietoma

1. október, 2011

     Pri turistickom prechode z Dolnej Súše do Drietomy prezreli sme niekoľko kameňolomov.

1.) Dolná Súča, bradlo Krasín

- jedná sa o veľmi zaujímavú, hodnotnú a peknú lokalitu. Predstavuje ju rozsahle skalné bralo, vystupujúce ako výrazný krajinný celok v dĺžke niekoľko 100 m na obcou Dolbá Súča. Súčasťou bala je telefónny vysielač, pozostatky rauín stredovekého hradu, významná skalná step, pomerne veľký zachovaný kameňolom. Oblasť sme neštudovali, len sme sa s ňou oboznámili, v kameňolome sme náhodne prezreli niekoľko vzoriek.

     Na základe geologickej mapy je bradlo budované súvrstviami jury. V lome sme zaznamenali sivé a hnedasté, ojedinele červenkasté krinoidové  zrnité vápence, kalové ružové vápence a jednu vzorku s Mn zrudnením.

     V budúcnosti plánujeme oblasť celodenne navštíviť a previesť podrobnejší prieskum lomu i oblasti brala na základe podrobnejšej geologickej mapy. Lokalita, hlavne kameňolom je veľmi vhodným na štúdium.

2.) Kameňolom Dúbrava, cestou do Drietomy

- jedná sa o oblasť niekoľko 100 m2, ktorá sa nachádza v oblasti záveru koltlinky pod k. Mestský vrch a Súdkové, asi 1 km JVJ od osady Dúbrava, Horná Súča. Lom je zakreslený v turistickej mape, ani po podrobnejšej priehladke terénu priamo v oblasti sme však lom na mieste nenašli. Na mieste sa nachádzajú zarastené svahy, lúky, kroviny. Zaznamenali sme pomerne rozsiahly haldovitý útvar, nepredpokladáme však, že sa jedná o haldu (veľmi málo kameňa, skôr hlinitý zosuv?). Odbrali sme vzorky zo sute, kde sme zaznamenali bližšie neurčené horniny jura-kriedy. V blízkom jarku, niekde v miestach, kde by sa mal kameňolom podľa súradníc GPS nachádzať, sme zaznamenali na zemi zvýšený vývkyt voľných kameňov a balvanom, odobrali sme tu veľmi pekné vzorky rohovcov hnedastočervenej farby (pazúriky). Z vyhliadkového miesta sme zaznamenali dve bližšie nešpecifikované územia, vo vzaidlenosti asi okolo 150-200m, ktoré svojim tvarom pripomínajú možno pozostatky zasutených lomov, okolo 20 m veľkých. Tieto dve miesta sme nanvštívili, je dosť možné, že sa jedná o lom zakreslený na turistickej mape (aj keď to nepredpokladáme, nemôžeme to vylúčiť).

     Lokalita nie je vhodná na štúdium, avšak výskyt rohovcov je jedinečný.

3.) Kameňolom Drietoma, Brúsne

- jedná sa o pomerne veľký kameňolom, dĺžky okolo 100 m a cez 10 m vysoký. Nachádza sa pri križovatke ciest v doline Drietomice a odbočky do osady Brúsne. Lom je založený v súvrství jury a pravdepodobne i kriedy, zaznamenali sme pomerne pestré litologické zastúpenie (vápence, bridlice, rohovce, slienité horniy). Kameňolom je silne zarastený krovím, na štúdium nie je moc vhodný. Z minerálov sme žiadne zaujímavé vzorky nezaznamenali.

 

Drietoma, CHPV Drietomské bralo

1. október, 2011

     Turistickým prechodom z Doliny od lomu Brúsne do obce Drietoma opätovne sme prechádzali okolo CHPV Drietomské bradlo. Cestou nás zaujal zárez polnej cesty, nachádzajúci sa niekoľko 100 m pred skalami na svahu. Jedná sa o jedne vľmi zaujímavý profil niekoľko desiatok m dlhý, kde vystupujú silne zvetrané drobnoúlomkovité bridlice, rovnaké horniny sa vyskytujú i na skalách CHPV a v starom kameňolome. Vzorky sme neodobrali.

     Na základe geologickej mapy tvorí trias drietomskej skupiny pomerne rozsiahle územie v oblasti medzi Drietomou a Haluzicami, taktiež na základe nášho štúdia a odberu vzoriek sa jedná o miesto veľmi zaujímavé. Odporúčame na základe turistickej a geologickej mapy a na základe google mapy navrhnúť exkurznú trasu a oblasť triasu podrobnejšie preštudovať.