Jdi na obsah Jdi na menu
 


Púchovský úsek, vybrané lokality

Bradlovo-pribradlové pásmo predstavujeveľmi zaujímavý tektonický člen v rámci geológie Západných Karpát.

Na pomerne malom priestore sa vyskytuje široká škála súvrství vrchný trias-krieda (až pribradlový paleogén) s pestrým zastúpením hornín. Na mnohých miestach možno nájsť skutočne ukážkové vzorky hornín, skamenelín, ale i množstvo zaujímavých vzoriek minerálov. Podrobne boli venované štúdiá len niekoľkým lokalitám (ťažba Mn rúd na Považí, niekoľko významných lokalít ako lom Butkov, Horné Sŕnie...).

Študovať bradlové pásmo vyžaduje dlhý čas, treba si naplánovať viacej lokalít, aby sme pochopili gheologickú stavbu územia a oboznámili sa i s minerslogiou.

 

Vonkajšie Západné Karpaty

- bradlové pásmo

Púchovský úsek

1 Mezozoické príkrovové jednotky

01 Čorštýnsky príkrov (Oravikum)

02 Kysucký príkrov (Oravikum)

 

Centrálne Západné Karpaty

- pribradlové pásmo

Púchovský úsek

2 Mezozoické príkrovové jednotky

03 Drietomsky príkrov (Pritatrikum)

04 Manínsky príkrov

05 Klapský príkrov

06 Kostolecký príkrovov

     Predstavené lokality sú väčšinou chránené prírodné lokality, takže zber na týchto miestach je obmedzený a treba si vyžiadať u správy CHKO Biele Karpaty či Strážovské vrchy povolenie.

     Lokality sú veľmi náročné na štúdium, nakoľko profily sú väčšinou neprístupné, veľmi vysoké, a veškerý zber je možný len zo sutí. Sute sú však veľmi veľké, bohaté, a tak na štúdium lokality treba naplánovať dlhý čas.

     Z hornín sú tu zastúpené pestré členy vápencov, siltovcov, slieňovcov, pieskovcov, bridlíc, rohovcov, je tu zastúpená široká škála skemenelín, z minerálov sú zastúpené pestré asociácie litologických členov (kalcit, kremeň, pyrit, radiolarity, rohovce, pazúriky), sedimentárna Mn mineralizácia; dendritická Mn,Fe mineralizácia.

štúdium v lome a štúdium na predstavených lokalitách

- v lome je veľmi vhodné študovať mineralizáciu, nie je tu vhodný štúdium hornín v sutiach, nakoľko horniny treba študovať postupne v súvrstviach v odkryvoch a nie v sutiach

V roku 2011 sa chystám prevádzať štúdium v oblasti Vršateckých bradiel. Záujemcovia ma môžu osobne kontaktovať. Rovnako by som chel previesť i štúdium Manínskej a Kostoleckej tiesňavy, ale to je ďaleká budúcnosť.