Jdi na obsah Jdi na menu
 


02 Bánov, lom Kalvária

Bánov, lom Kalvária

 1. decembra, 2007

     Prvý krát sme navštívili kameňolom niekedy  v roku 1990, vtedy bola ešte prístupná dolná etáž z asfaltovej cesty. Druhý krát sme navštívili lokalitu v roku 2006, keď sme ju podrobne preštudovali.

Na základe geologickej mapy sme v kameňolome zanamenali vulkanické horniny neogénu, pozične predstavujú neovulkanity Vonkajších Karpát, a množstvo kontaktných metamorfitov a pieskovcových hornín paleogénu flyšového pásma.

Popis lokality

kameňolom Kalvária, Bánov - kameňolom, rekultivovaný a čiastočne terénne upravený. Kameňolom sa nachádza za farským kostolom, na okraji cintorína, na vrchole sú postavené tri kríže a predstavujú Kalváriu. Kým dolná etáž je silne zavezená a od asfaltovej cesty neprístupná, horná etáž je zplanírovaná, je tu vytvorené veľké priestranstvo (pod Kalváriou) a profil vrchnej etáže je prístupný na štúdium. Objekt je vyhlásený za CHPV.

     Vzorky sme odobrali priamo z profilu. Ľavá čast hornej etáže a časť dolnej etáže je budovaná vulkaickými brekciami a lávovými prúdmi andezitových hornín. V strednej časti vystupujú kontaktne metamorfované rohovce a metamorfované siltovce a ílovce. Z minerálov sme zaznamenali veľkú polohu limonitu uprostred vulkanických brekcií, z minerálov sme zaznamenali pestrú paragenézu, ktorú budeme po prevedení štúdia charakterizovať.

Geológia, litostratigrafia a mineralógia

     Kameňolom Kalvária predstavuje jeden z mnohých výchozov neovulkanitov v oblasti Bielych Karpát v regióne Uherského Hradišťa. Vulkanický komplex sme označili ako vulkanická štruktúra Hrad. Komplex je budovaný lávovými prúdmi andezitických a bazaltoidných hornín, početnými vulkanickými tufitickými brekciami a jemnozrnnejšími tufitickými horninami neogénu . V zóne kontaktnej metamorfózy vystupujú silne metamorfované horniny paleogénu flyšového pásma Bielokarpatského príkrovu beskydyka /kontaktné rohovce (porcelanity

a kontaktne metamorfované a nemetamorfované siltové a ílovité horniny%A yes">    %es">     Kameňolom Kalvária predstavuje jeden z mnohých výchozov neovulkanitov v oblasti Bielych Karpát v regióne Uherského Hradišťa. Vulkanický komplex sme označili ako vulkanická štruktúra Hrad. Komplex je budovaný lávovými prúdmi andezitických a bazaltoidných hornín, početnými vulkanickými tufitickými brekciami a jemnozrnnejš%