Jdi na obsah Jdi na menu
 


Niekoľko zaujímavých lokakít vo flyšovom pásme

Flyšové pásmo Západných Karpát predstavuje pre väčšinu zberateľov minerálov a hornín vzdialenú oblasť, nachádza sa totiž výhradne v príhraničnej oblasti a vo veľkej časti na Morave, v Poľsku a na Ukrajine. V tomto príspevku chcem uviesť niekoľko navštívených zaujímavých lokalít práve z prihraničnej oblasti Moravy a z Moravy samotnej.

Štúdium súvrstvia flyšu v lome Brezina, Stará Turá

     Na základe štúdia turistickej mapy na internete rozhodli sme sa lokalizovať možný kameňolom na k. Breziny, pri žltej turistickej značke na Veľkú Javorinu, nad osadou Trávniky, Stará Turá.

     Kameňolom sme našli, v minulosti sa jednalo o pomerne veľký lom, cez 50 m dlhý a do 5 m vysoký. Dnes je lom zasutený, zahlinený a zarastený, iba na jednom mieste v úseku asi 5 m vystupuje veľmi pekný pozostatok profilu. V profile vystupujú hrubolavicovité i tenkolavicovité pieskovce.

     Odobrali sme veľké množstvo vzoriek zo sute, z minerálov sme nezaznamenali žiadne nálezy.

Záver

     Lokalita je veľmi vhodná na štúdium litológie flyšového súvrstvia. Jedná sa doposiaľ o nám známy jediný profil v okolí Starej Turej vo flyšovej oblasti Západných Karpát.

 

Náhodne lokalizovaný maličký výkop na stavebný kameň pre potreby stavieb domov v obci Bošáca, osada Kameničné

8. november, 2011

     Pri turistickom prechode z Bošáce cez Rolincovú a Kameničné do Moravského Lieskového sme náhodne pri prechode lesom mimo cestu identifikovali zaujímavú terénnu nerovnosť. Po podrobnejšej obhliadke sme usúdili, že by sa mohlo jednať o výkop, v ktorom miestny občania lámali kameň na stavbu základov pre svoje domy. Výkop je okolo 5 m veľký a do 2 m vysoký. Pod výkopom sa nachádza neveľká halda či suť, kde sa nachádzajú hojné kamene pieskovcov až do 20 cm veľkých.

(nepredpokladáme, žeby sa jednalo o kráter, vzniknutý po výbuchu bomby počas II. svetovej vojny)

    Na základe geologickej mapy by sa malo jednať o ondrášovské vrstvy, krieda, Magurský flyš. Vzorku pieskovca sme prezreli, neodobrali.

 

Starý Hrozenkov, lom Rasová

2. júl, 2012

     Kameňolom sme navštívili už v minulosti, dnes sme previedli kompletné štúdium lokality.

     Jedná sa o pomerne veľký lom, cez 100, v lome sa nachádza jazero, ktoré je údajne až 2-5 m hlboké, pozostatky profilu sú vysoké do 5-7 m. Lom je rekultivovaný, v lome sú početné haldy, ktoré sú zatrávnené. Nachádza sa tu starý  banský vozík a pražce z koľajiska.

     Saotný profil je na mnohých miestach veľmi dobre zachovaný, je tu možnosť študovať rozpad hrubolavicovitých pieskovcov v kvádre. Odobrali sme väčšie množstvo vzoriek, zaujímavý je výskyt kalcitu, ktorý sa tu nachádza veľmi hojne a v časoch ťažby mohol tvoriť veľmi pekné ukážkové vzorky, dnes je zvetraný.

     Lokalita je zaujímavá na štúdium, odporúčame ju navštíviť tiež z hľadiska prírodného skvostu.

 

 

Štúdium flyšového pásma bielokarpatského príkrovu v oblasti Horného Sŕnia, dolina Vlára

21. august, 2012

     Oblasť sme študovali na základe turistických máp, kde sme lokalizovali niekoľko kameňolomov. Taktiež na základe informácií miestnych občanov lokalizovali sme ešte jeden kameňolom.

1.) kameňolom Sietne

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 50 m veľký, do 15 m vysoký. Nachádzajú sa tu dva oproti sebe ležiace profily (severný a južný), obidva profily sú zachované a dobre prístupné. Lom je v súčastnosti opustený a čiastočne znečistený smeťami.

     V severnom profile je pekná ukážka lavicovitých pieskovcov, v južnom profile sa nachádzajú prevažne slieňovce. Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v rajkovskom súvrství.      

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalita je veľmi vhodná na štúdium.

2.) skupina kameňolom v oblasti Rybníky

- horný kameňolom

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 100 m dlhý a do 15 m vysoký. Lom je opustený, veľmi silne zasutený, zatrávnený a porastený statnými stromami, čím zplýva so svahom v lese. Pri lome sa nachádza halda.

     Odobrali sme niekoľko vzoriek z balvanov, kde sme zaznamenali hrubozrnné pieskovce až jemnozrnné zlepence, hojné sú jemno-strednozrnné zlepence. Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v svodníckom súvrství hluckej (?) skupiny.

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalita je pomerne ťažko dostupná, na štúdium nevhodná, avšak pre štúdium zlepencov ju odporúčame.

- stredný kameňolom

- lokalitu predstavuje kameňolom založený vo svahu v lese, pravdepodobne tu ani nikdy mechanizovaná ťažba neprebiehala a kameň bol ťažený len miestnymi občanmi. Lom je asi 30 m dlhý a do 5 m vysoký. V priestore sa nezachovali žiadne zvyšky profilu, je tu len suťovisko, silne zahlinení a zasypané listami. Z oblasti lomu sme odobrali niekoľko vzoriek pieskovcov. Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v svodníckom súvrství hluckej (?) skupiny.

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalitu na štúdium neodporúčame.

- dolný kameňolom

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 80 m dlhý a do 25 m vysoký, dnes už opustený, Lom bol založený v lese na svahu, dnes je tu už len niekoľko pozostatkov skalných útržkov, je tu veľké suťovisko a na úrovni starej bývalej cesty sa nachádza množstvo kameňov a balvanov. Lom je veľmi ťažko prístupný. Z hornín sme zaznamenali hlavne pieskovce a menej siltovce.

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalita je pomerne ťažko dostupná, na štúdium nevhodná.

3.) kameňolom Rajkovec

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 40 m veľký a do 30 m vysoký, kameňolom je opustený, silne zarastený a zasutený, v lome sa nachádza cestný kameň. V lome je pekne zachovaný profil s lavicami pieskovcov, je však ťažko dostupný. Odobrali sme niekoľo vzoriek pieskovcov zo sute. Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v rajkovskom súvrství.      

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalita je na štúdium podmienečne vhodná, hlavne v čase neskorej jesene a skorej jary, keď je lom bez vegetácie.

 

Štúdium flyšového pásma bielokarpatského príkrovu v oblasti Svatého Štěpána, dolina Vlára

21. august, 2012

     Oblasť sme študovali na základe turistických máp, kde sme lokalizovali niekoľko kameňolomov.

1.) lom v obci Svatý Štěpán

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 100 m dlhý a do 30 m vysoký. Lom je opustený, v súčastnosti už značne zasutený a zarastený, na štúdium je prístupných niekoľko častí veľmi pekne zachovaných zbytkov profilu. Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v svodníckom súvrství hluckej (?) skupiny. Z hornín prevládajú pieskovce, siltovce, ílovce.

     Po mineralogickej stránke je lokalita zaujímavý výskytom pekných kryštalických foriem kalcitu.

     Lokalita je veľmi vhodná a zaujímavá na štúdium.

2.) kameňolom pod Okrouhlí

- lokalitu predstavuje kameňolom, asi 50 m dlhý a do 20 m vysoký. Lom je opustený, v súčastnosti už značne zasutený a zarastený, prístup k profilu je veľmi zťažený bodľačím a krovím, na štúdium je zachovaná jedna časť profilu, s výraznou lavicovitosťou pieskovcov, v profile sú zastúpené pieskovce a ílovce.  Na základe geologickej mapy je lom založený výhradne v svodníckom súvrství hluckej (?) skupiny.

     Z minerálov sme nezaznamenali žiadne zaujímavé nálezy.

     Lokalitu na štúdium neodporúčame.

 

Javorník nad Veličkou, stará opustená teheľňa

8. júl, 2013

     Na základe starých spomienok a na základe máp navštívili sme už v minulosti lokalizované lokalitu Teheľňa v Javorníku.

     Ťažba na lokalite prebiehala hlavne v 80.-tich rokoch, keď tu bola veľmi veľká jama (kameňolom). Dnes je objekt čiastočne zrekultivovaný, zasutený a zarastený.

      Poozostatky teheľné sú do 200 m veľké a do 100 m vysoké (šikmé, silne zvetrané a zusutené). V pozostatkoch  profilov vysrzpujú prevažne siltovce, slieňovce a veľké kamene pieskovcov. Na základe geologickej mapy ju profil budovaný kuželovským súvrstvím, paleogén.

     Lokalita je veľmi zaujímavá mineralogicky, nachádzajú sa tu pekné vzorky kalcitu, hojný je i liminot.

     Lokalitu odporúčame na štúdium flyšových súvrství, i na štúdium minerálov. Predpokladáme, že ju ešte v budúcnosti navštívime (veľmi dobrý prístup zo železničnej stanice javorník nad Veličkou).

 

Brestovec, návšteva starých kameňolomov

8. august, 2013

     Na základe turistickej mapy sme sa rozhodli navštíviť lokalitu nad obcou brestovec, ktorá by mohla predstavovať pozostatk teheľne, hliniska alebo inej ťažobnej jamy (poprípadne smetisko).

     Na základe informácií od miestnych občanov sme sa dozvedeli, že lokalita má názov Brestovec, Kamenica, jedná sa o starý kameňolom z 20.-tich rokov 20. storočia, v kameňolome s aťažil kameň (pieskovec), ktorý slúžil na obloženie klenby práve stavaného železničného tunela Pod Poliankou (možno i v Poriadí). Zo strany od Brestovca to bol práve tento kameňolom (Brestovec, Kamenica), zo strany od Vrboviec tu bol údajne druhý kameňolom (Polianka, Kamenica).

Brestovec, Kamenica - lokalitu sme veľmi ľahko lokalizovali, jednak na základe turistickej mapy a podľa informácií miestnych občanov. Lokalita sa nachádza asi 15 m od železničnej stanice Brestovec.

     Jedná sa o objekt asi 150-200 m dlhý. V minulosti tu bol veľký kameňolom, dnes sa nachádza v ľavej časti objektu zbytok profilu, silne zasuteného a zarasteného, len miestami tu vystupujú pozostatky zvetraného profilu. Inak celú časť predstavujú rozsiahle haldy, ktoré sa nachádzajú v troch etážach nad sebou. Na haldách sa nachádzajú miestami zvyšky kameňa.

     Nazbierali sme veľké množstvo vzoriek, hlavne pieskovcov a menej siltovcov. Na základe geologickej mapy je súvrstvie budované bližšie neurčenými svodníckymi alebo lopeníckymi pieskovcami. Lokalita nie je vhodná na štúdium, ale na odber vzoriek je veľmi dobrá.

Polianka, Kamenica - lokalitu sme lokalizovali až na druhý pokus, na základe informácie viacerých miestnych občanov. Lokalita sa nachádza v lese, neďaleko osady Polianka, lesnou cestou asi 10 minút, na turistickej mape nie je vyznačená.

     Jedná sa o objekt asi 100 m dlhý. V minulostu tu bol pomerne veľký kameňolom (menší ako na Brestovci), dnes je v objekte ihrisko a skautský tábor. Pri lome sa nachádza zarastená halda (les). V pravej časti sa nachádzajú zvetrané zasutené pozostatky profilu, kde ojedinele vystupujú polohy pieskovcov, nachádza sa tu bohaté suťovisko s kamením.

     Nazbierali sme veľké množstvo vzoriek, hlavne pieskovcov a menej siltovcov. Na základe geologickej mapy je súvrstvie budované bližšie neurčenými svodníckymi alebo lopeníckymi pieskovcami. Lokalita nie je vhodná na štúdium, ale na odber vzoriek je veľmi dobrá.

Polianka, výkopy - túto lokalitu sme pôvodne lokalizovali ako Polianka-Kamenica, ale veľkosťou nezodpovedala popisu niektorých občanov (jeden z občanov ju charakterizoval ako jama po výbuchu granátu, takže veľkostne by aj zodpovedala, ale iní hovorili skôr o bývalom kameňolome). Lokalita sa nachádza v lese, asi 8 minút od asfaltovej cesty do Polianky.

     Jedná sa o objekt asi 100 x 10 m veľký, nachádza sa v lese, silne porastený stromami. Lokalizovali sme jednu veľkú jamu (jama po výbuchu granátu?), druhú menšiu jamu, množstvo haldičiek, výkopov, jarkov... Možno sa jedná o pozostatky ťažby kameá miestnymi občanmi.

     Prezreli sme niekoľko vzoriek, hlavne pieskovce. Na základe geologickej mapy je súvrstvie budované bližšie neurčenými svodníckymi alebo lopeníckymi pieskovcami. Lokalita nie je vhodná na štúdium ani na odber vzoriek

 

Poriadie, dolina potoka Kostolník

9. august, 2013

     Pri turistickom prechode kopanicami obcami Stará Myjava a Poriadie sme lokalizovali niekoľko zaujímavých lokalít. Na základe tejto skutočnosti uvažujeme, že oblasť ešte v budúcnosti po získaní novej geologickej mapy navštívime.

lesná cesta z doliny potoka Kostolník na Hrabinu, žltá turistická značka

- jedná sa o pomerne dobrú lokalitu, predstavuje ju lesná cesta, v ktorej vystupujú balvany a kamene pieskovcov, na niektorých m iestach, kde sa prejavila silná erózia, bude pravdepodobnosť i východzu nezvetraného súvrstvia.

     Vzorky sme neodobrali. Na základe geologickej mapy sa jedná o pieskovce kampán-mástrichtu, javorinské vrstvy, lopenícke súvrstvie, Vlárska skupina.

     Lokalitu chceme v budúcnosti navštíviť a preštudovať.

jamy, zelená turistická značka, cesta v doline potoka Kostolník

- jedná sa pomerne zaujímavú lokalitu. Jej pôvod nám nie je celkom jasný. Jedná sa buď o staré kameňolomy, kde ťažili miestni občania kameň na výstavbu miestnych domov, alebo (skôr nie) o výkopy z druhej svetovej vojny. Lokalizovali sme niekoľko veľkých „ťažobní“, ktoré tvarovo pripomínajú malé kameňolomy - okolo 20-30 m veľké, pri dvoch objektoch sme zaznamenali aj haldy. Jednu jamu sme dôkladnejšie prezreli, steny sú silne zasutené, zarastené, miestami tu vystupujú kamene na stenách, alebo vsuti, alebo na dolnej úrovni objektu. Na základer obhliadky musíme konštatovať, ža su tu v minulosti „kopalo“.

     Vzorky sme neodobrali. Na základe geologickej mapy sa jedná o pieskovce kampán-mástrichtu, javorinské vrstvy, lopenícke súvrstvie, Vlárska skupina.

     Lokalitu chceme v budúcnosti navštíviť a preštudovať.

Záver

     Keďže v budúcnosti by sme chceli uskutočniť turistický prechod z osady Stará Myjava na hrebeň Veľkej Javoriny a následne zostúpiť do Poriadia, chceme preštudovať lokality i lokalizovať i nové miesta.

Chceme tak urobiť až po vydaní novej geologickej mapy, nakoľko sa tu vyskytujú javorinské i ondrášovské vrstvy lopeníckeho súvrstvia.

 

Stará Myjava, dolina riečky Myjava

9. august, 2013

     Pri turistickom prechode kopanicami obcami Stará Myjava a Poriadie sme lokalizovali niekoľko zaujímavých lokalít. Na základe tejto skutočnosti uvažujeme, že oblasť ešte v budúcnosti po získaní novej geologickej mapy navštívime.

zárez za domom, osada Kozelková

- jedná sa o dočasnú lokalitu, nachádza sa za domom a v podstate sa jedná o zárez výkopu,m vo výkope sa nachádza drevo. Časom sa výkop zrúti, zasutí a lokalita už nebude zaujímavá. Dnes tu vystupuje v profile masívna lavica pieskovcov.

     Vzorky sme neodobrali. Na základe geologickej mapy sa jedná o pieskovce kampán-mástrichtu, javorinské vrstvy, lopenícke súvrstvie, Vlárska skupina.

zárez asfaltovej cesty pod Jurášovou

- jedná sa pomerne zaujímavú lokalitu, zárez cesty sa nachádza v niekoľkých úsekoch v celkovej dĺžke okolo 500 metrov, zárez je zvyčajne pod 1 m vysoký, avšak miestami presahuje i 3 m, na niektorých miestach vystupuje pomerne zachované zvetrané súvtrstvie, kde je možný odber vzoriek.

     Vzorky sme neodobrali. Na základe geologickej mapy sa jedná o pieskovce kampán-mástrichtu, javorinské vrstvy, lopenícke súvrstvie, Vlárska skupina.

     Lokalitu chceme v budúcnosti navštíviť a preštudovať.

zárez domu v osade Koníkovci

- jedná sa o zárez za domom, asi 20 m dlhý a do 3-4 m vysoký. Zárez je chránený pred zasuvom hradbou naukladaného kameňa (vápence z lomu Podbranč). Profil je silne zvetraný, avšak dobre prístupný.

     V profile sa nachádzajú zvetrané kamene, zaznamenali sme pieskovce. Na základe geologickej mapy sa jedná o pieskovce kampán-mástrichtu, javorinské vrstvy, lopenícke súvrstvie, Vlárska skupina.

Záver

     Keďže v budúcnosti by sme chceli uskutočniť turistický prechod z osady Stará Myjava na hrebeň Veľkej Javoriny, chceme preštudovať zárez cesty pod Jurášovou, a pravdepodobne lokalizovať i nové lokality v lese smerom od vodnej nádrže Stará Myjava na hrebeň Bielych Karpát. Chceme tak urobiť až po vydaní novej geologickej mapy, nakoľko sa tu vyskytujú javorinské i ondrášovské vrstvy lopeníckeho súvrstvia.

 

Poriade, zosuv na železničnej trati pri obci Poriadie

23. november, 2013

     Lokalitu sme prezreli v minulosti priamo z vlaku a zákadné informácie sme prezreli na internete. Dnes sme lokalitu navštívili a previedli odber a štúdium vzoriek.

     Lokalizovali sme polohu lokality, jedná sa o miesto asi 1,5 km od stanice Poriade smerom k Myjave, zosuv sa nachádza na ľavej strane železnice na svahu zárezu, zosuv je okolo 20 m široký a do 10-15 m vysoký. Nakoľko bolo pomerne mokro a všade bolo veľa blata a šmykľavo, celú zosuv sme nevyzbierali, náhodne sme však prezreli veľké množstvo vzoriek. Zaujali nás veľmi plošne veľké tenkobridličnaté pieskovce a menej siltovce, hojne sa zaznamenali lavicovité pieskovce, málo siltovce, a kalovce. Z minerálov prevláda kalcit, krotý tvorí žilky a mocné výplne puklín v pieskovcoch, zaznamenali sme i pekné kryštalické drúzy blieych až priesvitných kryštálikov so 0,5 cm.

     Lokalita sa nachádza na území výskytu svodnického súvrstvia paleogénu flyšového pásma. Lokalitu odporúčame na štúdium.

 

 

 

Štúdium svodníckeho súvrstvia bielokarpatského príkrovu v Moravskom Lieskovom

16. august, 2012

     Na základe doterajších poznatkov a na základe možností opätovne sme navštívili oblasť Moravské Lieskové - Šance, za účelom štúdia súvrství flyšového pásma.

1.) štúdium súvrstvia v doline bezmenného potoka pod Novou Horou, na štátnej hranici Moravy a Slovenska

- o lokalite sme sa zuienili už v minulosti, ale odber vzoriek sme tu neprevádzali. Dnes sme lokalitu podrobne preštudovali.

     Lokalitu predstavuje asi 150-200 m dlhé koryto potoka, ktoré je vrezané miestami až 5 m hlboko, do 2 m široké. Počas letných horúčav je koryto suché, počas prívalových dažďov a topenia sa snahu je koryto plné vody.

Pri podrobnejšom prieskume vzoriek sme zistili, že do koryta je vyvážaný stavebný odpad, nachádza sa tu aj kameň (vápence) z cesty nad potokom, a tak sme výber vzoriek obmedzili len na veľké kamene, u ktorých transport vodou v koryte nepredpokladáme (vo vyšších polohách sa môžu nachádzať iné súvrstvia) (aj keď to geologická mapa dodatočne nepotvrdzuje, celá oblasť je budovaná výhradne svodníckym súvrstvím). Odobrali sme veľké množstvo pieskovcov a našli sme niekoľko pekných vzoriek kalcitu.

     Asi po 200 m sa skutočne na svahu nad potokom nachádza smetisko, kde sa vysýpa stavebný odpad, tu sme koryto potoka opustili.

     Hneď nad potokom sa nachádza lesná cesta, ktorá tu tvorí peknú lokalitu zárez cesty. árez je do 40 m dlhý a do 4 m vysoký, silne zasutený, ale na dvoch miestach vystupuje pekne zachované súvrstvie pieskovcov a tenkovrstvičkovitých bridličnatých rozpadavých slienitých siltovcov, zaznamenali sme hrubú žilu kalcitu, z ktorej sa nám nepodarilo získať pekné vzorky.

Záver

     Lokalita hodnotíme ako podmienečne vhodnú na štúdium (letné suché obdobie), zárez cesty je vhodný na štúdium vzoriek a na štúdium procesov rozpadu siltovcov.