Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zoznam správ, informácií...

17. 2. 2012

- Geologická paleontologická lokalita pokrývačských bridlíc v Marianke

- Nové Mesto nad Váhom, jaskyňa nad kameňolomom Zongor

- Beckov, ochranná hrádza rieky Váh

- Kraľovany, rekreačné zariadenie Bystrička, granitoidný skalný masív nad riekou Oravou

- Piešťany, výskyt pyritu, Banka

- Špania Dolina, ložisko Cu

- Poznámka k článku „Program vyhľadávania a prieskum ložísk nerastných surovín v kryštaliniku ZK“ uvedeného v časopise Mineralia Slovaca 5/25/1993; a k súťaži „Nerudy“, vyhlásenej v sekcií Geologického výskumu a prieskumu Ministerstva ŽP SR

- Poznámka k vyhlásenej súťaží „Nerudy“, v sekcií Geologického výzkumu a prieskumu MŽP SR, uverejnenej v časopise Mineralia Slovaca 5/25/1993

- Prvý zber minerálov vo vápencovom kameňolome Nové Mesto nad Váhom

- Pozoruhodný nález vulkanických hornín vo vápencovom kameňolome Nové Mesto nad Váhom

- Charakteristika výskytu sedimentov kvartéru a terciéru na kóte Plešivec, z. od Nového Mesta n/Váhom

- Vizuálna charakteristika niektorých minerálov metamorfitov Staropaleozoika(?) a granitoidných hornín Mladopaleozoika Považského Inovca

- Nová Ves nad Váhom, výskyt kremennej žily v Novanskej doline

- Pozoruhodný skalný útvar vystupujúci na styku permokarbónskeho súvrstvia so staropaleozoickými svormi v oblasti hdrádocko-zlatníckej násunovej línií v katastri obce Nová Ves nad Váhom, v regióne pohoria Považský Inovec

- X-minerál na trhlinách permských hornín Seleckého súvrstvia v katastri obce Selec, región Považský Inovec

- Všeobecný výskum sprašových sedimentov v starých pivničných priestoroch v oblasti rímsko-katolíckeho kostola v Novom Meste nad Váhom

- X minerál v silne rozložených vápencoch súvrstvia fleckenmergel Krížňanského príkrovu Strážovských vrcov v katastri obce Trenčnianska Teplá

- Travertínové kopy v paleogénnych flyšových súvrstviach Magurského príkrovu Bielych Karpát, v katastri obce Stará Turá

- Minerál v metamorfitoch kryštalinika Považského Inovca v oblasti hrádocko-zlatníckej násunovej línie, v katastri obce Nová Ves nad Váhom

- Poznámka ka článku „Charakteristika výskytu sedimentov kvartéru a terciéru na kóte Plešivec, z. od Nového Mesta n/Váhom

- Výskyt lublinitu v silne rozložených vápencoch súvrstvia fleckenmergel v oblasti vrchu Dubovec, Trenčianska Teplá

- Výskyt lublinitu v sprašových sedimentoch v starých pivničných priestoroch v oblasti rímsko-katolíckeho kostola v Novom Meste nad Váhom

- Výskyt tektonických ílov a bridlíc vo vrstvách pseudohľúznatých vápencov malmu, v profile kameňolomu Bzince pod Javorinou

- Sedimentárne ložisko Mn rúd Lednické Rovne

- Litológia a stratigrafia profilu vápencového kameňolomu Bzince pod Javorinou

- Miestne kameňové lomy v oblasti kóty Dubovec, v katastri obce Trenčianska Teplá, Strážovské vrchy

- X-minerál v neovulkanitoch flyšového pásma Západných Karpát, ložiska kameňa Komňa, Bučník

- Štúdium triasových súvrství Manínskeho príkrovu v JZ časti obce Trenčianske Teplice, Strážovské vrchy

- Ivanovská skala, geologická stavba štruktúrneho elelmentu v rámci problémových oblastí Západných Karpát, Biele Karpaty

- Železitý kremeň, x-minerál na trhlinách permských hornín Seleckého príkrovu na ložisku Fe mineralizácie, Selec, Považský Inovec

- Ložisko evaporitov v súvrství Karpatského keupru v bradlovom pásme Západných Karpát, Záblatie, Biele Karpaty

- Ložisko Fe mineralizácie v permskom súvrství tatrika Považského Inovca, Selec (Trenčianske Stankovce)

- Ložisko štrkopieskov Štrkovňa, Nové Mesto nad Váhom, litostratigrafia vybraných profilov, stručná charakteristika prevádzky a úpravovne závodu

- Študijný doplnok k článku „Litológia a stratigrafia profilu vápencového kameňolomu Bzince pod Javorinou

- Litológia, stratigrafia a mineralogia profilu kameňolomu Haluzice, ležiaceho v hlavných dolomitoch triasového súvrstvia, predpolie Bielych Karpát

- Stručná správa zo štúdia terasových štrkov kvartéru riečky Bošáčka, Trenčianske Bohuslavice

- Štúdium wetternsteinských vápencov Nedzovského príkrovu Čachtických Karpát v záhradkovej osade Nové Mesto nad Váhom, charakteristika celkového reliéfu

- Štúdium triasových súvrství Jablonického príkrovu v predpolí Bielych Karpát, Trenčianske Bohuslavice-Haluzice

- Štúdium wetternsteinských dolomitov Nedzovského príkrovu predpolia Bielych Karpát, vrch Turecko, Trenčianske Bohuslavice

- Trenčianske Bohuslavice, štúdium dachsteinských vápencov a wetternsteinských dolomitov

- Zlatovce, ložisko stavebného kameňa Vinohrady, výstavba diaľnice, karpatský keuper

- Zlatovce, ložisko stavebného kameňa Vinohrady, výstavba diaľnice, karpatský keuper

- Čiastková správa mineralogicky pozoruhodných lokalít flyšového pásma Západných Karpát v okrese Uherské Hradiště

- Čiastková správa z mineralogicky pozoruhodných lokalít bielokarpatských neovulkanitov flyšového pásma Západných Karpát

- Komňa - Bučník, kompletná správa z prieskumu ložiska stavebného kameňa s výskytom hydrotermálnej Pb, Zn, Cu mineralizácie v oblasti   neovulkanitov flyšového pásma Bielych Karpát

- Litostratigrafia profilu lomu v obci Trenčianska Teplá, štúdium Manínskeho príkrovu priamo v lome a v blízkom okolí

- Štúdium petrografických členov mezozoika a neogénu na vybraných lokalitách v opustených lomoch v Novom Meste nad Váhom

- Litostratigrafia, petrografia a mineralogia vápencových lomov Vápenka, Nové Mesto nad Váhom

- Štúdium spraší a sprašových horizontov na stratigraficky významnej lokalite Mnešice-Teheľňa a Mnešice-Búdy, štúdium na ostatných vabraných lokalitách

- Častá, ložisko hydrotermálnej Pb,Zn; Fe,Cu mineralizácie

- Čiastková správa zo štúdia na lokalite Nové Mesto nad Váhom, lom Mnešice Búdy

- Čiastková správa zo štúdia na lokalite Nové Mesto nad Váhom, lom Záhradková osada

- Ťažba uhlia v 19.-tom storočí na území chotára medzi obcami Vaďovce a Hrušové

- Štúdium oponických vápencov Nedzovského príkrovu v profile kameňolomu Nové Mesto nad Váhom, záhradková osada Vápenka

- Opustené banské diela, pozoruhodný nález minerálov alebo opodstatnené nebezpečenstvo pre zberateľov

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde Au, závod Rudné bane, Pezinok

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Budúcnosť, závod Rudné bane, Pezinok

- Štúdium jurských súvrství Manínskeho príkrovu Strážovských vrchov v Trenčianskej Tieplej

- Študijný doplnok k článku "Litológia a stratigrafia profilu vápencového kameňolomu Bzince pod Javorinou"

- Štúdium jurských súvrství Chočského príkrovu Čachtických Karpát na lokalite kameňolom Hrušové

- Základné rozdiely v litológií jurských súvrství Chočského príkrovu Čachtických Karpát na lokalitách Bzince pod Javorinou, kameňolom a Hrušové, kameňolom

- Štúdium profilov lomov vápencového veľkolomu Čachtice, výskyt mocných súvrství wetternsteinského vápenca a eggenburgských karbonátickýckých konglomerátov

- Kálnica, stratiformné U,Cu,Mo zrudnenie v permských horninách Považského Inovca

- Štúdium mineralizácie pegmatitu na lokalite Striebornica, Moravany nad Váhom, Považský Inovec

- Mikušovce,  sedimentárne Mn zrudnenie v jurských horninách bradlového pásma, Biele Karpaty

- Štúdium kriedových súvrství Manínskeho príkrovu Strážovských vrchov na lokalite Dobrá, časť obce Trenčianska Teplá, kameňolom

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Alexander, závod Rudné bane, Pezinok

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Sb IV. etáž a štôlne Stará Sb štôlňa

- Čiastková správa z nálezu minerálov na povrchových dobývkach nad štôlňou Sb IV. etáž, závod Rudné bane, Pezinok

- Štúdium kriedových súvrství Krížňanského príkrovu na lokalitách Omšenie - Dolná Poruba, Strážovské vrchy

- Štúdium valchovských zlepencov a lubinského súvrstvia na lokalitách Bzince pod Javorinou a Lubina, Myjavská pahorkatina a severný výbežok Čachtických Karpát

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Pyritová, závod Rudné bane, Pezinok

- Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Sirková, Pezinok

- Čiastková správa z nálezu minerálov z banských vozíkov, závod Rudné bane, Pezinok (štôlňa Sb a štôlňa Budúcnosť)

- Vybrané zásady Československej stratigrafickej klasifikácie

- Návrh vybraných lokalít, zostavených do štyroch štúdijných etáp, vybraných na komplexné štúdium Drietomskej skupiny Klapského príkrovu Myjavskej pahorkatiny a priľahlej časti Bielych Karpát, na základe geologickej mapy

- Mineralogické a petrografické členenie hnedého uhlia

- Informácia o geologickej stavbe Chomutovsko-mostecko-teplickej panvy, stručná charakteristika mosteckého súvrstvia

- Mobilná vrtná súprava UGB-50, stručná charakteristika a spôsob hĺbenia vrtov

- Štúdium profilu hydrogeologického vrtu v areáli Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom, litológia sedimentov

- Geochémia základných karbonátov vyskytujúcich sa na žilných systémoch hydrotermálnych polymetalických ložísk

- Stará opustená teheľňa v Bzinciach pod Javorinou

- Mojtín, litostratigrafia a mineralogia kameňolomov v obci

- Demänovská jaskyňa slobody

- Demänovská ľadová jaskyňa

- Jaskyne v Demänovskej doline

- Nové poznatky a Chočskom príkrove a o Hroniku Západných Karpát

- Prehľadné geologicko-geomorfologické rozdelenie jadrového pohoria Malé Karpaty

- Rozdelenie príkrovovej stavby Hronika jadrového pohoria Malé Karpaty na základe akceptovania členenia Hronika podľa Havrilu

- Štúdium strednotriasových dolomitov v kameňolome Hrádok nad Váhom, Chočský príkrov jadrového pohoria Považský Inovec

- Štúdium súvrstvia karpatského keupru Považsko-Inoveckého pohoria v jame plynového výkopu v obci Banka pri Piešťanoch

- Niekoľko poznámok o faciálnom členení Chočského príkrovu

- Schematický náčrt tektonickej stavby Považského Inovca

- Prehľadné geologicko-morfologické rozdelenie flyšového pásma Vonkajších Západných Karpát

- O plánovaní, o náhodnom vyberaní lokalít, o navrhovaní štúdií a o ostatných prácach na geologických lokalít

- Výskyt flyšového súvrstvia v oblasti Veľkej Javoriny, zárez asfaltovej cesty z Nového Mesta nad Váhom

- Náhmatkové štúdium bradlového a pribradlového pásma v okolí priehrady Mládeže v Nosiciach

- Štúdium jury skupiny Šípkovského hája a okolitého triasu jadrového pohoria Čachtické Karpaty a štúdium neogénnych zlepencov v okolí  (Vŕbové, Podolie)

- Štúdium neogénneho súvrstvia Blatnianskej priehlbiny v Sokolovciach pri Piešťanoch

- Štúdium vybraných odkryvov v oblasti Hôrčanskej doliny v Považskom Inovci

- Prašník, Čelo, skalný útvar

- Prašník, Fajnorovci, skalný masív pri autobusovej zastávke

- Kojšová, hradná skala hradu Strečno

- Stráňavy, veľkolom Polom

- Strečno, ložisko alfaltu, výskyt paleogénu v dolnom lome

- Malé Kršteňany, veľkolom

- Nové Mesto nad Váhom, neogén Vážskeho kanála, odokrytý počas čistenia kanálu v roku 2005

- Dechtice, Skala (Bradlo), k. 346, výrazný skalný útvar

- Dechtice, veľkolom pri hlavnej ceste do Dobrej Vody

- Chtelnica, Plešivá, k. 349, výchoz steinalmských vápencov pelsón-ilýru

- Chtelnica, lom za kostolom, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- Chtelnica, staré kameňolomy v Chtelnickej doline, hlavné dolomity, karn-norik

- Chtelnica, zárez cesty pri priehrade v doline, výchoz spodnojursko-vrchnotriasových vápencov a neogénych zlepencov

- Dolný Lopašov - Lančár, veľkolom Dubník, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- Dolný Lopašov, sústava kameňolom v doline pod Vlčím, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik

- Prašník, veľkolom Fajnorovci

- Šterusy, Kamenca, výchoz schreyrelamských vápencov pelsón-ilýru

- Šterusy, kameňolomy v doline pod Veľkou pecou, wetternsteinské dolomity

- Jablonica, obecný kameňolom, súvrstvia triasu, hronikum

- Beluša, CHPV Belušské vráta

- Beluša, kameňolom Pasienok v Mojtínskej doline

- Mojtín, ložisko bauxitu

- Mojtín, Mojtínska dolina, skalné masívy Rohatína, Rakytníka, Rohatej skaly a Ostrej Malenice

- Mojtín, Mojtínsky kras

- Mojtín, Uhliská, trias hronika a paleogénne pokryvy Suľovského paleogénu

- Poniky, ložisko Cu rúd, Farbište

- Poniky, ložisko rúd Drienok

- Dobrá Voda, skalný masív hradu Dobrá Voda

- Dobrá Voda, dolina Slopy, pod Dobrovodským hradom, tias hronika

- Dobrá Voda, Hlboký dol, triasové vápence

- Dobrá Voda, kameňolom Mariáš, trias hronika v podloží a vývoj Bradla v nadloží

- Dobrá Voda, Vodný zdroj, skalný masív

- Dobrá vody, kameňolomy v doline Slopy na konci obce, trias hronika

- Bešeňová a Vyšný Sliač, výskyt travertínov, kvartér

- Lančár, kameňolomy v doline pod kaplnkou, súvrstvie hlavných dolomitov, karn-norik, výchoz oponických vápencov, karn

- Turzovka, ropný prameň v Korni

- Trenčianske Stankovce, výskyt Fe sedimentárnej mineralizácie v horninách permu

- Lúka nad Váhom, hronikum Lúčanskej doliny, skalné stepy a kameňolomy

- Bzince pod Javorinou, Veľká Javorina

- Bánov, lom Kalvária               (nedokončené)

- Bánov, lom Ordějov               (nedokončené)

- Bánov, lom Skaly    (nedokončené)

- Myjava, pole pri osade Zemanovci

- Starý Hrozenkov, kameňolom Rasová, CHPV

- Rajecké Teplice, skalné útary

- Devín, hradná skala

- Drietoma, Sokolí kameň

- Chocholná, bradlo Salašky

- Štefanová, Veľký a Malý Rozsutec a skalný masív Boboty

- Nové Mesto nad Váhom, ložisko štrkopieskov Zelená Voda

- Čiastková správa z mineralogicky pozoruhodných lokalít bielokarpatských neovulkanitov flyšového pásma Západných Karpát

- Čiastková správa o histórií ťažených ložísk kameňa v oblasti neovulkanitov Bielych Karpát

- Nezdenice, kyselka pri kúpalisku

- Kočovce, výskyt limonitu na poli pri kameňolome Skalka

- Opätovné štúdium lokality Novanská skala

- Revízia starších správ z lokality skalný útvar v Novanskej doline

- Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice

- Zo spomienok na razenie Prieskumnej štôlne v osade Búzikovci, Stará Turá

- Zo študijných spomienok na lokalite flyšových súvrství paleogén-kriedy Magurského príkrovu na Starej Turej

- Revízia správy Travertínové kopy v paleogénnych flyšových súvrstviach Magurského príkrovu Bielych Karpát, v katastri obce Stará Turá

- Stará Turá, Topolecká, travertíny v doline potoka

- O štúdiu cordieritu(?) v Slovenskom geologickom ústave v Bratislave

- Revízia správy Všeobecný výskum sprašových sedimentov v starých pivničných priestoroch v oblasti rímsko-katolíckeho kostola v Novom Meste nad Váhom

- Tunel Višňové

- Bzince pod Javorinou, kameňolom Salašky, revitalizácia starých prác

- Skalná step na Sochoni, Kočovce, výskyt kalcitových foriem v súvrství guttensteinských vápencov

- Štúdium neogénu na vybraných lokalitách v predpolí Čachtických Karpát

- Železničný tunel Turecký vrch

- Bradlo Klapy, výrazný skalný útvar nad priehradou Mládeže

- Drietoma, skalný masív Skalický vrch, výrazný skalný útvar

- Nozdrovice, veľkolom

- Považská Teplá, skalný masív Považského hradu

- Pruské, ŠPR Krivoklátska tiesňava a skalný masív bradla Babiná

- Trenčianske Teplice, jaskyňa Čvirigovec pod k. Čvirigovec

- Nové Mesto nad Váhom, Suchdol, výskyt wetternsteinských vápencov a dolomitov a výskyt bazálneho karbonátického súvrstvia egenburgu

- Zlatovce, ložisko stavebného kameňa Vinohrady, výstavba diaľnice

- Štúdium kvartérnych eolických a deluviálnych sedimentov na lokalite Výkopy nad  Rosinom, Nové Mesto nad Váhom

- Štúdium spraší na lokalite Mnešice teheľňa Smetisko

- Beckovská jaskyňa (Priepasť na Bukovinke), Považský Inovec

- Procesy zvetrávania a skrasovatenia v kameňolome Zongor

- Štúdium spraší na lokalite Mnešice Búdy

- Triasové súvrstvia Považského Nedzovského príkrovu Hronika v komplexe Turecký vrch, razenie železničného tunela

- Nové Mesto nad Váhom, kameňolomy Mnešice cintorín

- Čiastková správa z výskytu pegmatitov na okolí Moravan nad Váhom

- Správa o náleze fosilizovaného dreva v kvartérnych sedimentoch rieky Váh

- Prehľad pozostatkov Lányiho teheľne v Mnešiciach v Novom Meste nad Váhom

- Štúdium vápencového kameňolomu Nové Mesto nad Váhom, Mnešice, Búdy

- Správa zo štúdia lomov Mnešice, Prepadlík I., II. a III

- Výskyt kalcitu v pieskovcoch ochranného spevnenia brehu potoka Klanečnica v Strání

- Ešte raz o náleze kmeňov stromov v kvartérnych sedimentoch rieky Váh

- Štúdium starých ping na Zlatom vrchu pri Moravanoch nad Váhom, štúdium kremencov tatrika

- Stará Turá, návšteva objektu teheľne pri osade Trávniky

- Štúdium hornín svodníckeho súvrstvia v kameňolome Súš, Stará Turá

- Hubina, veľkolom, štúdium triasových karbonátov Považského Tematínskeho príkrovu

- Charakteristika súvrstvia alb-cenomanu Orešianskej skupiny Malokarpatského príkrovu na lokalite Lošonec, zárez cesty na Majdáne            

- Marianka, kameňolomy

- Nové Mesto nad Váhom, štrkovňa, štúdium kvartéru nivy rieky Váh v novom profile jazera

- Správa zo štúdií súvrství hrušovskej skupiny hronika na Veselej hore

- Štúdium vybraných odkryvov v oblasti Hôrčanskej doliny v Považskom Inovci

- Košecké Rovné, odber vzorky z výrazného skalného masívu na Gábrišských vrchoch

- Komplexná správa zo štúdia vzoriek lokality železničný tunel Turecký vrch

- Litostratigrafia, petrografia a mineralogia piešťanských vrstiev na lokalite Červená veža, Piešťany

- Niekoľko vysvetlujúcich poznatkov k výskytu piešanských vrstiev (neogén) na lokalite Červená veža, Banka, Piešťany

- Správa z lokality železničný tunel Turecký vrch, Nové Mesto nad Váhom

- Komplexná správa z prvej návštevy Butkovského bradla, Ladce, veľkolom Butkov a ostatné lomy

- CHPV dolomitový lom v Nitre

- Nitra, malý žulový lom pod Zoborom

- Z histórie teheľne v Liptovskej Ondrášovej

- Javorník nad Veličkou, hlinisko

- Lednické bradlá, CHPV, Biele Karpaty

- Myjava, kameňolom Vodný zdroj

- Stará Turá, vrt Trávniky

- Návrh študijnej trasy v oblasti Drietoma-Ivanovce, bradlovo-pribradlové pásmo

- Bošáca, Nová Hora, flyšové pásmo

- Moravské Lieskové, Šance, flyšové pásmo, koryto bezmenného potoka na hranici Slovenska a Moravy, pod Novou Horou

- Dolná Súča, bradlo Krasín, podbrančsko-trečniansky úsek bradlovo-pribradlového pásma

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář