Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad správ v roku 1995

Zoznam správ, poznámok a referátov za rok 1995

 

1.) Čiastková správa mineralogicky pozoruhodných lokalít flyšového pásma Západných Karpát v okrese Uherské Hradište

 

2.) Čiastková správa z mineralogicky pozoruhodných lokalít bielokarpatských neovulkanitov flyšového pásma Západných Karpát

 

3.) Komňa - Bučník, kompletná správa z prieskumu ložiska stavebného kameňa s výskytom hydrotermálnej Pb, Zn, Cu mineralizácie v oblasti neovulkanitov flyšového pásma Bielych Karpát

 

4.) Litostratigrafia profilu lomu v obci Trenčianska Teplá, štúdium Manínskeho príkrovu priamo v lome a v blízkom okolí

 

5.) Štúdium petrografických členov mezozoika a neogénu na vybraných lokalitách v opustených lomoch v Novom Meste nad Váhom

 

6.) Litostratigrafia, petrografia a mineralogia vápencových lomov Vápenka, Nové Mesto nad Váhom

 

7.) Štúdium spraší a sprašových horizontov na stratigraficky významnej lokalite Mnešice-Teheľňa a Mnešice-Búdy, štúdium na ostatných vybraných lokalitách

 

8.) Častá, ložisko hydrotermálnej Pb,Zn, Fe,Cu mineralizácie

 

9.) Čiastková správa zo štúdia na lokalite Nové Mesto nad Váhom, lom Záhradková osada

 

10.) Čiastková správa zo štúdia na lokalite Nové Mesto nad Váhom, lom Mnešice Búdy

 

11.) Ťažba uhlia v 19. storočí na území chotára medzi obcami Vaďovce a Hrušové

 

12.) Nedzovský príkrov, chápanie pojmu príkrov v spojitosti jeho charakteristiky v oblasti výskytu v Čachtických a Brezovských Karpatoch

 

13.) Štúdium oponických vápencov Nedzovského príkrovu v profile kameňolomu Nové Mesto nad Váhom, záhradková osada Vápenka

 

14.) Opustené banské diela; pozoruhodný nález minerálov alebo opodstatnené nebezpečenstvo pre zberateľov

 

15.) Čiastková správa z nálezu minerálov na halde štôlne Budúcnosť, závod Rudné bane, Pezinok

 

16.) Čiastková správa z nálezu minerálov na halde Au (rudná halda štôlne Budúcnosť) , závod Rudné bane, Pezinok