Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad správ v roku 1994

Zoznam správ, poznámok a referátov, publikovaných za rok 1994

 

1.) Poznámka ka článku „Program vyhľadávania a prieskum ložísk nerastných surovín v kryštaliniku Západných Karpát“, uvedeného v časopise Mineralia Slovaca 5/25/1993; a k súťaži „Nerudy“, vyhlásenej v sekcií Geologiíckého výzkumu a prieskumu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

 

2.) Poznámka k vyhlásenej súťaži „Nerudy“ v sekcií Geologiíckého výzkumu a prieskumu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, uverejnenej v časopise Mineralia Slovaca 5/25/1993

 

3.) Prvý zber minerálov vo vápencovom kameňolome Nové Mesto nad Váhom

 

4.) Pozoruhodný nález vulkanických hornín vo vápencovom kameňolome Nové Mesto nad Váhom

 

5.) Charakteristika výskytu sedimentov kvartéru a terciéru na kóte Plešivec, z. od Nového Mesta nad Váhom

 

6.) Vizuálna charakteristika niektorých minerálov metamorfitov staropaleozoika (?) a granitoidných hornín mladopaleozoika Považského Inovca

 

7.) X minerál na trhlinách permských hornín seleckého súvrstvia Považského Inovca v katastri obce Selec

 

8.) Nová Ves nad Váhom, výskyt kremennej žily v Novanskej doline

 

9.) Pozoruhodný skalný útvar, vystupujúci na styku permokarbónskeho súvrstvia so staropaleozoickými svormi v oblasti hrádocko-zlatníckej násunovej línie, v katastri obce Nová Ves nad Váhom, v regióne pohoria Považský Inovec

 

10.) X minerál v silne rozložených vápencoch súvrstvia fleckenmergel krížňanského príkrovu Strážovských vrchovv katastri obce Trenčianska Teplá

 

11.) Všeobecný výzkum sprašových sedimentov v starých pivničných priestoroch v oblasti rímsko-katolíckeho kostola v Novom Meste nad Váhom

 

12.) Travertínové kopy v paleogénnych flyšových súvrstviach Magurského príkrovu Bielych Karpát, v katastri obce Stará Turá

 

13.) Minerál v metamorfitoch kryštalinika Považského Inovca v oblasti hrádocko-zlatníckej násunovej línie, v katastri obce Nová Ves nad Váhom

 

14.) Poznámka k článku „Charakteristika výskytu sedimentov kvartéru a terciéru na kóte Plešivec, z. od Nového Mesta nad Váhom“, zhodnotenie sondovacích prác

 

15.) Výskyt lublinitu v starých pivničných priestoroch v sprašových sedimentoch,v oblasti rímsko-katolíckeho kostola v Novom Meste nad Váhom

 

16.) Výskyt lublinitu v silne rozložených vápencoch súvrstvia fleckenmergel v oblasti vrchu Dubovec, Trenčianska Teplá

 

17.) Výskyt tektonických ílov malmu vo vrstvách pseudohľúznatých vápencov, v profile kameňolomu Bzince pod Javorinou

 

18.) Sedimentárne ložisko Mn rúd Lednické Rovne

 

19.) Litológia a stratigrafia profilu vápencového kameňolomu Bzince pod Javorinou

 

20.) X minerál v neovulkanitoch lyšového pásma Západných Karpát na ložisku Komňa-Bučník

 

21.) Železitý kremeň, x minerálna trhlinách permských hornín Seleckého príkrovu na ložisku Fe mineralizácie, Selec, Považský Inovec

 

22.) Miestne kameňové lomy v oblasti kóty Dubovec, v katastri obce Trenčianska Teplá, Strážovské vrchy

 

23.) Štúdium triasových súvrství manínskeho príkrovu v JZ časti obce Trenčianske Teplice, Strážovské bvrchy

 

24.) Ivanovská skala, geologickástavba štruktúrneho elementu v rámci problémových oblastí Západných Karpát, Biele Karpaty

 

25.) Ložisko evaporitov v súvrství karpatského keupru v bradlovom pásme Západných Karpát, Záblatie, Biele Karpaty

 

26.) Ložisko Fe mineralizácie v permskom súvrství tatrika Považského Inovca, Selec /Trenčianske Stankovce/

 

27.) Študijný doplnok k článku „Litológia a stratigrafia profilu vápencového kameňolomu Bzince pod Javorinou“

 

28.) Ložisko štrkopieskov Štrkovňa, Nové Mesto nad Váhom, litostratigrafia vybraných profilov, stručná charakteristik prevádzky a úpravne v závode

 

29.) Litológia, stratigrafia a mineralogia kameňolomu Haluzice, ležiaceho v hlavných dolomitoch triasového súvrstvia, predpolia Bielych Karpát

 

30.) Stručná správa zo štúdia terasových kvartérnych štrkov riečky Bošáčka, Trenčianske Bohuslavice

 

31.) Štúdium wetternsteinských vápencov Nedzovského príkrovu Čachtických Karpát v záhradkovej osade Nové Mesto nad Váhom, charakteristika celkového reliéfu

 

32.) Štúdium triasových súvrství Jablonického príkrovu v predpolí Bielych Karpát, Trenčianske Bohuslavice - Haluzice

 

33.) Štúdium wetternsteinských dolomitov Nedzovského príkrovu predpolia Bielych Karpát, vrch Turecko, Trenčianske Bohuslavice

 

34.) Trenčianske Bohuslavice - Haluzice, pri štátnej ceste pod Hájnicou

 

35.) Trenčianske Bohuslavice, štúdium dachsteinských vápencov a wetternsteinských dolomitov

 

36.) Zlatovce, ložisko stavebného kameňaVinohrady, výstavba diaľnice, karpatský keuper