Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rohovce, pazúriky, silicity, jaspisy...

11. 4. 2009

chalcedon                            

(mikrokryštalická alebo kryptokryštalická odroda minerálu kremeň, väčšinou s obsahom adsorbovanej vody, s prímesou opálu a kremeňa)

- tvorí vláknité mikroskopické agregáty,sférolity, viditeľné vo výbrusoch  medzi zkríženými polaroidmi, tvorí agregáty krápnikovité, guľovité, ľadvinovité, tiež celistivé výplne dutín a trhlín.

- T 6,5 - 7 H 2,59-2,61

- farba kalne šedá alebo modrošedá až žltavá.

- často jemikroskopicky jemnepórovitý a dá sa umelo farbiť v rôznych odtieňoch.

- často je priesvitný.

- vo výbrusoch je bezfarebný, nezriedka opticky anomálne dvojosí.

- v hydroxide draselnom sa rozpúšťa lepšie ako kremeň.

- lom nerovný až trieskovitý.

     Vzniká druhotne za nižších teplôt až do 120°C, väčšinou na povrchu, kde vyplňuje trhliny a dutiny. mandlovcových hornín, hlavne diabasov, bazaltov, na puklinách serpentinitov a v dutinách ložísk Fe rúd. Najčastejšie vzniká dehydratáciou a spontánnou kryštalizáciou koloidných kyselin kremičitých alebo opálu, , tiež vzniká tiež z hydroterm spolu s limnokvarcitom.

 

jaspis                                   

(farebná odroda minerálu chalcedon, v podstate zmes minerálov kremeň, opál, chlorit, kysličníky Fe)

- tvorí celistivé agregáty.

- H 2,3

- farba pestrá žltá, zelená a červená, zafarbená kysličníkmi Fe a chloritmi.

- lom rovný až lastúrnatý.

- nepriehľadný.

- vo výbrusoch je pozorovateľné, že jaspisy sú zložené z kremenných zrniek a sférolitov chalcedonu.

     Vyskytuje sa na hydrotermálnych žilách v kremennej žilovine s rudami Mn, Fe, vyskytuje sa v dutinách bazaltov a melafýrov.

 

pazúrik                                

(odroda minerálu kremeň)

- tvorí charakteristické pazúrikovité agregáty, nepravidelné hľúzovité tvary, zložené z mikrokryštalických sférolitických častíc chalcedonu, ojedinele s reliktami amorfného kysličníka Si.

- farba čierna, na povrchu s bielou patinou.

- lom lastúrnatý.

     Vzniká diagenézou a epigenetickou silicifikáciou kriedy, zdrojom SiO2 sú kremité huby (silicity).

 

rohovec vápnitý                  

(odroda minerálu kremeň, s vysokým obsahom karbonátovej zložky)

- tvotrí kompaktné masívne agregáty.

     Vzniká v súvrstviach sedimentárnych hornín.

 

radiolarit

(odroda minerálu kremeň, obsahuje len malé množstvo detritického kremeňa, ílových minerálov a karbonátov)

- tvorí kompaktné masívne agregáty.

- farba zelená, sivozelená až šedá, červená, hnedočervená, ružovočervenohnedá.

- lesk sklenný.

- lom trieskovitý.

- krehký.

     Vyskytuje sa v sedimentárnych horninách alebo pôvodne sedimentárnych horninách, vzniká organogénnymi pochodmi, sedimentáciou schránok radiolárií.

 

opál

(kysličník Si, s obsahom okolo 1-34% H2O, často obsahuje prímes tridymitu a cristobalitu vo forme submikroskopických vrastlíc, s podielmi Mg, Ca, Al Fe, As, S)

- amorfný.

- tvorí hroznovité, guľovité a hľúzivoté agregáty, ľadvinovité povlaky, žily a žilky, alebo je celistivý.

- T 1 (zemitý a čerstvo vziknutý je mäkký) T 5,5-6,5 H 1,9-2,2

- farba biela, zelená, modrá, červená, hnedá, žltá, šedá až čierna, alebo je farebne prúžkovaný alebo bezfarbený.

- lesk sklený až voskový, matný.

- priehľadný až priesvitný, alebo i nepriehľadný.

- lom lastúrnatý.

- v UV žirení niektoré opály svetielkujú.

- lom lastúrnatý alebo rovný.

- rozpúšťa sa v horúcich zásadách.

     Vyskytuje sa ako nízkoteplotný hydrotermálny minerál alebo vzniká povrchovo, často v spoločnosti chalcedonu ako nízkoteplotné mikrokryštalické odrody kremeňa a niekedy tieto minerály do seba vzájomne prechádzajú. Ojedinele sa vyskytuje v pegmatitoch, znečistený opál v zmesi s kaolinitom tvorí masy až 1 m veľké, častý je ako posledný minerál rudných žíl kde je ascendentného i descendentného pôvodu, tiež spolu s antimonmitom a markazitom. Vyskytuje sa vo výlevných a tufitických vulkanitoch, andezitoch, trachytoch, ryolitoch, bazaltoch a ich tufoch. Vzniká tiež v v pórovitých sedimentoch, v karbónskych ílovcoch, v íloch neogénu, v pieskovcoch, alebo sa vyskytuje vo zvetraných serpentinitoch. Vyskytuje a tiež ojedinele v metamorfitoch.

 

limnokvarcit                       

(kysličník Si)

- v podstate zmes kryptokryštalických odrôd SiO2 a opálu.

- tvorí jemnozrnné agregáty, porézne agregáty, často s obsahom zvyškov rastlín.

     Vzniká sedimentáciou v sladkých vodách, hlavne vo vulkanických oblastiach, kde vznikajú v súvislosti s výronmi horúcich vôd, alebo vyzrážaním  SiO2 z hydroterm, ústiacich do sladkovodných jazier, tiež v bezodtokových panvách aridných oblastí.

 

 

menilit                                 

(odroda minerálu opál, často s prímesou chalcedonu)

- tvorí nepravidelné hľúzy a vrstvičky.

- farba šedohnedá.

- lesk mastný na čerstvom lome.

     Vyskytuje sa v bazaltových tufoch a v treťohorných morských sedimentoch.