Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad mineralizácie Považského Inovca

11. 2. 2010

Prehľad mineralizácií Považského Inovca

1.) Mineralizácia kryštalinika

a.) kryštalinický obal (ruly, svory, milonity, amfibolity, metakvarcity, metakarbonáty...

- minerály hornín (almandin, muskovit, biotit, sillimanit, andaluzit, amfibol, epidot, zoizit-klinozoizit?, turmalín, živce, plagioklasy)

b.) granitoidný masív (granitoidy, granodiority, pegmatity...

- minerály hornín (kremeň, živec, muskovit, biotit)

- mineralizácia Nb, Ta v pegmatitoch (Moravany nad Váhom) (kremeň, muskovit, mikroklin, almandin, gahnit, niobit-tantalit, plagioklasy...)

2.) Mineralizácia mladopaleozoicko-mezozoických príkrovových jednotiek

a.) karbón-perm (zlepence, pieskovce, siltovce, bridlice, fylity, kvarcity, paleoryolity, vulkanoklastiká, pyroklastická...

- minerály hornín (sopečné sklo)

b.) trias-krieda (karbonáty, pieskovce, kremence, bridlice, siltovce, ílovce...

- minerály hornín (kalcit, aragonit, dolomit, sinter, kremeň, muskovit)

- sedimentárna Mn, Fe mineralizácia (trias) (kysličníky a hydroxidy Mn, Fe)

- sedimentárna Mn, Fe mineralizácia (jura) (kysličníky a hydroxidy Mn, Fe)

- dendritická Mn, Fe mineralizácia (kvartér) (wad, limonit)

3.) Hydrotermálna mineralizácia

- hydrotermálna kremeňová mineralizácia (kremeň)

- hydrotermálna kremeňová Fe mineralizácia (Kálnica, Hôrka, ...)(kremeň, spekularit, limonit)

- hydrotermálna sedimentárna Fe magnetitová mineralizácia (Železník) (magnetit, minerály amfibolitov)

- hydrotermálna sedimentárna hematitová mineralizácia (Selec-Trenčianska Turná) (hematit, kremeň, limonit)

- sulfidická Ni, Fe mineralizácia (amfibolity Panská Javorina) (pyrit, pyrhotin, pentlandit, stopy Pt)

- hydrotermálna kremenná Cu mineralizácia (Selec, Kálnica) (chalkopyrit, kremeň, malachit)

- hydrotermálna polymetalická Pb,Zn mineralizácia (Selec) (galenit, sfalerit, pyrit, kremeň, karbonát, makroskopické zlato)

- stratiformná U mineralizácia (Selec-Kálnica) (uraninit, branerit, sulfidy, kremeň, karbonáty, baryt, rutil, torbernit, limonit...)

- hydrotermálna Au mineralizácia (Moravany n/V, Ratnovce) (kremeň)

- hydrotermálna Fe mineralizácia (bližšie neurčená v svoroch) (Hôrka, Moravany n/V, Selec-Kálnica, Vozokany) (pyrit, limonit, siderit)

4.) Kvartér

a.) mineralizácia fluviálnych sedimentov

- výskyty Au (Zlatníky, Vozokany, potok Livina, Chotina)

- výskyt limonitových konkrécií (Kočovce)

b.) mineralizácia sprašových sedimentov

- výskyt karbonátických konkrécií v sprašiach (cicváry)

 

Ďaľšie predpokladané výskyty mineralizácií

2.) Mineralizácia mladopaleozoicko-mezozoických príkrovových jednotiek

b.) trias-krieda (karbonáty, pieskovce, kremence, bridlice, siltovce, ílovce...

- mineralizácia evaporitov (sadrovec, anhydrit)

3.) Hydrotermálna mineralizácia

- hydrotermálna mineralizácia (s antimonitom, arzenopyritom)