Jdi na obsah Jdi na menu
 


O plánovaní, o náhodnom vyberaní lokalít, o navrhovaní štúdií a o ostatných prácach na geologických lokalít

21. 4. 2009

Kam na exkurziu

- pokiaľ chceme navštíviť nejaké významné historické banské mesto, nebude problém nájsť niekoľko starých háld a previesť zber vzoriek náhodne. Ak sa však chceme s lokalitou oboznámiť hlbšie, bude potrebné obaznámiť sa s rudným revírom, prechodiť všetky existujúce haldy, ústia štôlní a pochopiť rozloženie jednotlivých banských prác. Rovnako i zber vzoriek, minerálov i hornín bude musieť byť systematický, aby sme si potom na základe štúdia vzoriek mohli vytvoriť komplexnú predstavu ogeologických pomeroch, o mineráloch a horninách. Ak chceme dosiahnuť tohto, je potrebné na štúdium prinajmenej niekoľko dní, nakoľko historické banské mestá sú pomerne veľké a banské práce sú roztiahnutév širokom okolí. Inak nám zostáva len náhodný zber  vzoriek, z ktorých nebudeme môcť zostaviť kolekciu na štúdium.

- pokiaľ chceme navštíviť málo známu, menšiu historickú lokalitu, je možné tieto štúdijné práce previesť za jeden deň, ak nie sú banské práce roztrúsené po okolí, ale nachádzajú sa zoskupené na jednom mieste a sú malého rozsahu.

- pokiaľ chceme navštíviť väčší kameňolom, bude veľmi náročné celý profil podrobne preštudovať a vyzbierať, ak je kameňolom v činnosti, alebo ak je profil veľmi veľký a niekoľko etážový. Náhodný zber na opustených profiloch či na starých odľahlých haldách tu nemá veľký význam. Možno nájdeme „pekné vzorky“ ale o ložiskových a stratigrafických pomeroch sa nedozvieme nič.

- pokiaľ chceme navštíviť malý kameňolom mimo činnosť,  je možné za jeden deň previesť komplexné štúdium profilu i s odberom vzoriek.

- pokiaľ chceme navštíviť prírodné skalné útvary alebo zárezy ciest či stavieb zaúčelom spoznania časti geologickej stavby, je to tiež veľmi náročné. Ak je tento kraj „náš, domáci“, študujeme ho postupne, vraciame sa na staré lokality, dopĺňame zbery. Ak však navštívime kraj vzdialený, je možné previesť len náhodný zber, nie je možné odkryvy podrobnejšie študovať a venovať sa komplexnému zberu. Alebo je možné komplexne preštudovať len jeden či dva odkryvy, oboznámiť sa komplexne s nimi, z tohto štúdia však nebudeme schopni zostaviť prehľadnú schému študovaného regionu.

- pokiaľ chceme navštíviť mineralogickú lokalitu, ktorá nebola otvorená banskými prácami, alebo pokiaľ chceme navštíviť nejaké maličské otvorené ložisko,  ktoré už niekoľko storočí „odpočíva“, je pravdepodobné, že túto lokalitu ani nenájdeme, alebo spoznáme len jej časť, poprípadne miesto aj lokalizujeme, ale „nič“ nenájdeme.

 

Čo zbierať

- pokiaľ sme navštívili nejaké významné mineralogické nálezisko otvorené banskými prácami, študujeme ložiskový región“. Zbierame všetky vzorky minerálov, na ich základe budeme môcť zostaviť minerálnu sukcesiu ložiska. Inaj je to už z horninami, tieto sa vyskytujú na haldách náhodne, porozhadzované, a pokiaľ je ložisko ťažené vo veľkých hĺbkach, nebude možné jednotlivé vzorky hornín stratigraficky zaradiť. Inak je to už v dostupných kameňolomoch, kde je profil hornín prístupný.

- pokiaľ sme navštívili kameňolom, zárez, študujeme celý profil a vyhýbame sa zbieraniu vzoriek zo sute. Tietovzorky sutí nie je možnéspoľahlivo klasifikovať. Rovnako i vzorky minerálov sa snažíme získať priamo z profilu, aby sme boli schopni klasifikovať druh mineralizácie.

- pokiaľ zbierame vzorky zo sutí, balvanov, len tak, v lese, náhodne, ľahko môžeme dôjsť k omylu, nakoľko pri tomto zbere je štúdium absolutne nevhodné. Bolo by tu potrebné navrhnúť presnú postupovú trasu,zbierať všetko, čo nájdeme. Musíme uvážiť, že cestou nenatrafíme na žiadny profil, odkryv. A tak nám bude zo súvrstvia, ktoré nie je odokryté, ale vystupuje na povrch len v podobe balvanom, úlomkov, chýbať veľké množstvo litologických členov. O stratigrafií bude taktiež značne ťažko rozhodnúť.

- pokiaľ zbierame minerály na nejakom  „mineralogickom“ nálezisku, je možné, že nič nenájdeme. Rovnako je to možné i na starých banských ložiskách, ktoré sú značne vyzbierané, zarastení a ťažko lokalizované.

 

Ešte raz „Kam na exkurziu“

- výber lokality má byť vždy jasný.Vyberme si nasledovnú možnosť.

- významné ložisko minerálov;  treba niekoľko dní, postupne spoznať pozostatky banských prác, vyzbierať vzorky

- maličké ložisko minerálov; stačí jeden deň, rýchle oboznámenie sa s banskými prácami, vyzbierať vzorky

- neznáme ložisko minerolov; po podrobných informáciích sa nám možno podarí lokalitu v teréne rýchle nájsť, potom na štúdium stačí jeden deň

- významný veľký veľkolom; treba niekoľko dní, prejsť celý profil, zhotoviť fotografie, nákresy, vyzbierať a riadne označiť vzorky

- malý prístupný kameňolom; stačí jeden deň alebo niekoľko hodín na komplexné štúdium

- exkurzia do neznámeho kraja; treba niekoľko dní, aby sme i tú niekoľko desiatok km2 oblasť mohli dostatočne prezrieť, vrátiť sa na niektoré lokality, ozrejmiť vzťahy a doplniť zber

- zmysel výberu má byť vždy jasný. Vyberme si nasledovnú možnosť.

- buď lokalitu navštívim „len tak“, aby som mohol povedať že som tam bol, navštíviť jednu haldu, kúsok profilu, niečo nazbieram a založím so zbierky (banské mesto, veľkolom)

- buď si vyberiem malú lokalitu a prevediem komplexný prieskum (maličké ložisko, maličký kameňolom, významná skala, hradný vrch, alebo tzv. sezónna lokalita, to je výkop, zárez)

- buď si stanovím nejakú postupovú trasu v neznámej krajine, budem študovať a zbierať na základe „informačného domáceho naplánovania“, tento zber bude náhodný, len tak, aby som mohol povedať „tam som už bol a niečo som tam aj našiel“

- buď si stanovím jedno-dve súvrstvia a na ne navrhnem podrobnú postupovú trasu, a budem zbierať v širokej oblasti všetko

 

Na základe uvedených poznámok vyplýva nasledovné

 

- pokiaľ chcem ísť na exkurziu na jeden deň, naplánujem si niečo významné, nejaký významný objekt, hradný vrch, významnýskalný masív, alebo významnú geologickú lokalitu (tieto lokality súpresne charakterizované vo vysvetlivkách ku geologickým mapám)

- pokiaľ chcem ísť na exkurziu na jeden deň, neplánujem nikdy návštevu významného ložiska, banského mesta, veľkolomu v činnosti, pestrej príkrovovej stavby v neznámej krajine

 

- pokiaľ chcem ísť na exkurziu na viacej dní, naplánujem si buď nejaké významné banské ložisko väčšieho rozsahu, naplánujem si postup štúdia, opakované návštevy a opakované zbery, alebo si zhotovím postupovú trasu v dĺžke niekoľko desiatok km cez množstvo kameňolomov malých rozmerov, skál, zárezov, s možnosťouopakovaného návratu na odkryv, opakovaného zberu

- pokiaľ chcem ísť na exkurziu na viacej dní, neplánujem nikdy návštevu lokalít, ktoré potrebujú na štúdium jeden deň, návštevu malého ložiska, malého kameňolomu. Vždy plánujem tak, aby som počas niekoľkých dní pochopil pestrosť geologickej stavby územia.

 

Záver

     Stručne sme zhrnuli niekoľko praktických skúseností, na základe ktorých chceme v budúcnosti prevádzať plánovanie a návštevnosť lokalít. Len náhmatkovo uvedieme niekoľko príkladov z praxe, na základe ktorých je možné urobiť si praktické uzávery.

(lokalita naviacej dní)

- ložisko Banská Štiavnica; banské mesto s väčším rozsahom banských prác, početné haldy, štôlne, pestrá mineralizácia

- veľkolom Mníchova Lehota v činnosti; pestré zloženie profilu

- neznáma krajina, napr. tektonický celok Pezinské kryštalinikum; pestré súvrstvia príkrovu, množstvo skál, zárezov, drobných kameňolomov

- neznáma krajina, napr. vulkanická štruktúra Poľana; pestré vulkanické komplexy, množstvo skál, zárezov, drobných kameňolomov

(lokalita na jeden deň)

- kameňolom Bzince pod Javorinou; stredne veľký jeden profil kameňolomu, pestré súvrstvia triasu a jury

- ložisko U mineralizácie Kálnica; neveľké ložisko, rozsah háld a banských prác je v rozlohe asi 500x300 m

- skalný masív napr. Oravského hradu, Vršateckého hradu, stavebný výkop; pestrá geologická stavba, sute

(lokalita na pol dňa)

- štrkovňa (Nové Mesto nad Váhom), teheľňa (Myjava), pieskovňa (Šajdíkove Humence); rovnaké litologické i stratigrafické zloženie profilu, lokalita ľahko dostupná

- skalný masív hradného vrchu, stavebný výkop; monotónne alebo pravidelne sa opakujúce súvrstvia